Νόμος 3212/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003), τα υπόλοιπα εδάφια της παραγράφου αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Οι δημοπρασίες για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού διεξάγονται κατά ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11η προ μεσημβρίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την ημέρα αυτή, διενεργείται σε άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα και σε ημερομηνία που αν δεν προσδιορίζεται στη διακήρυξη, προσδιορίζεται με πράξη της Προϊσταμένης ή της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας της υπηρεσίας, η οποία έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών και των τεχνικών προσφορών, όπου αυτές προβλέπονται, γίνεται ταυτόχρονα.

 

Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Στο πρώτο στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές παραμένουν σφραγισμένες σε φυλασσόμενο χώρο με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής και διασφαλίζεται ο έλεγχος των συνθηκών φύλαξης και προστασίας του απορρήτου αυτών. Ο τρόπος φύλαξης και ελέγχου των συνθηκών φύλαξης καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη.

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη λήψη αποφάσεως για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους, τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα, η ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει και την ημέρα της δημοπρασίας, εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων για το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών.

 

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, τη συνοπτική ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή αυτή.

 

Κατά την ημέρα της αποσφράγισης και σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού την ίδια ημέρα διαπιστώνει τη μη παραβίαση του χώρου φύλαξης και το απαραβίαστο των φακέλων των οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα δημοπράτησης τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά.

 

Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή των φακέλων και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της Επιτροπής. Αντίγραφο των οικονομικών προσφορών παραδίδεται στον ορισμένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος υποχρεούται με ευθύνη του να τις γνωστοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Οι οικονομικές προσφορές και τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και παραδίδονται στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση. Στις Επιτροπές Διαγωνισμού, για έργα των οποίων η ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 2 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει, παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού από αυτούς που υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού. Για τον εκπρόσωπο αυτόν και τον αναπληρωτή του δεν υπάρχει κώλυμα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

Κατ' εξαίρεση όσων ορίζονται ανωτέρω, στις δημοπρασίες έργων τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000) και εφόσον κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δεν έχει υποβληθεί η έγγραφη παραίτηση όλων των συμμετεχόντων από το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, η κατάθεση των φακέλων των οικονομικών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους γίνεται μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ή την επίλυση των διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, σε ημέρα και ώρα που τους γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα. Την ίδια ημέρα αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές. Αν για οποιονδήποτε λόγο οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγιστούν την ημέρα της υποβολής τους, λαμβάνονται τα μέτρα φύλαξης που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή.

 

Για τις δημοπρασίες έργων όπου προβλέπεται η κατάθεση και τεχνικής προσφοράς, ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του επόμενου εδαφίου.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, δημοπρασίες που αφορούν έργα ή κατηγορίες έργων μπορεί να εξαιρεθούν από τους παραπάνω κανόνες, να ορισθεί ως Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση η Επιτροπή Διαγωνισμού και να ρυθμιστούν όλα τα ειδικότερα θέματα της παραγράφου αυτής.}

 

2. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000), συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας των συμπληρωματικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985), όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2940/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών επιτρέπεται να στελεχώνουν μία μόνο εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η συμμετοχή τους πρέπει να είναι ενεργός και παρακολουθείται από την Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 25 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, προστίθενται οι λέξεις ή δύο τεχνικοί Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Α' βαθμίδας.

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 40 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία.}

 

7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 44 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{44. Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δημοπρασία δημόσιου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000), απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς στις ανωτέρω δημοπρασίες γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 44 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής ελέγχεται πριν από τα λοιπά δικαιολογητικά και επιστρέφεται την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.}

 

9. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 45 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.}

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 46 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001, αντί των λέξεων Το όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών της τίθενται οι λέξεις Το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημόσιων έργων.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για έργα των οποίων η σύμβαση υπόκειται πριν την υπογραφή της σε έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται χρόνος ισχύος προσφορών μέχρι δώδεκα μήνες.}

 

12. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) μετά τις λέξεις Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων προστίθενται οι λέξεις καθώς και στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στα γραφεία Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.