Νόμος 3274/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αντιδήμαρχοι και δικηγόροι δήμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 115 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 115: Αντιδήμαρχοι

 

α. Στους δήμους το δήμαρχο επικουρούν αντιδήμαρχοι:

 

i. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, ενώ στους δήμους με πληθυσμό πάνω από δύο και έως δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι.

 

ii. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες έναν και έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους και σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τρεις αντιδήμαρχοι.

 

iii. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν και έως σαράντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τέσσερις αντιδήμαρχοι.

 

iv. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από σαράντα χιλιάδες έναν και έως εκατό χιλιάδες κατοίκους ορίζονται πέντε αντιδήμαρχοι.

 

v. Σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν και έως εκατό πενήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται έξι αντιδήμαρχοι.

 

vi. Στους μεγαλύτερους δήμους ο αριθμός αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί κατά δύο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

β. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει με απόφασή του ο δήμαρχος. Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά οποτεδήποτε τον αντιδήμαρχο.

 

γ. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο δήμαρχος.

 

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται και στους αντιδημάρχους.

 

ε. Στους δήμους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαμερίσματα μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του διατάγματος αυτού.}

 

2. Τα άρθρα 247 και 248 του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981), καταργούνται, τα δε άρθρα 245 και 246 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 245: Δικηγόροι Δήμων και Ιδρυμάτων

 

α. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων και των ιδρυμάτων τους μπορεί να συνιστώνται θέσεις δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σχέση εντολής και με τη διαδικασία που καθορίζεται με το νόμο [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

β. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου σε δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και δύο (2) θέσεις σε δήμους με πληθυσμό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους. Στους λοιπούς δήμους ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων δικηγόρων καθορίζεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

γ. Οι δικηγόροι, που προσλαμβάνονται σε δήμους ή ιδρύματά τους, παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στους δήμους, στα νομικά πρόσωπα και σε άλλα ιδρύματα των ίδιων δήμων χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή.

 

δ. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, δήμων και κοινοτήτων ή κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

 

ε. Οι απασχολούμενοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο κατάστημα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

 

στ. Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χορήγηση και τη διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών αδειών εφαρμόζονται αναλόγως και για τους δικηγόρους που απασχολούνται κατά τις προηγούμενες παραγράφους.

 

ζ. Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου.}

 

3. Το άρθρο 246 του νόμου [Ν] 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 246:Αντιμισθία

 

α. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πάγια αντιμισθία.

 

β. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πάγια αντιμισθία των δικηγόρων των δήμων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, όπως αυτή διαμορφώνεται συνολικά κάθε φορά, από τις εκάστοτε ισχύουσες γι' αυτούς διατάξεις, προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πληθυσμό μέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων, επί του ύψους της παραπάνω αντιμισθίας.

 

Στους Νομικούς Συμβούλους Διευθυντές των Νομικών Διευθύνσεων των Δήμων καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ίσο με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου της κατά το προηγούμενο εδάφιο διαμορφωμένης αντιμισθίας τους.

 

γ. Στους παραπάνω δικαιούχους χορηγούνται τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) και το επίδομα της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.