Νόμος 3310/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ελεγκτικές αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά την άσκηση των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και ιδίως κατά τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων, που υποβάλλονται σε αυτό από τις επιχειρήσεις, έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

2. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, να απευθύνεται και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, από πρόσωπα που ως εκ της ιδιότητάς τους μπορεί να εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και από κάθε εν γένει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αποστολή όλων των αιτουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου του εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει κάθε φορά, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των προβλεπόμενων από το νόμο αυτό κυρώσεων. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου αυτού, ισχύει η υποχρέωση εχεμύθειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.