Νόμος 3310/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συμφωνίες μεταξύ μετόχων ή εταίρων και τρίτων προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύναψη δανείου, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου ή εταίρων των επιχειρήσεων αυτών γνωστοποιείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επί ποινή ακυρότητας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων για ποσοστό κατώτερο του ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.

 

2. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου των επιχειρήσεων αυτών, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο, ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεώς της, επί ποινή ακυρότητας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει την ενεχυρίαση ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

3. Η ανωτέρω υποχρέωση όσον αφορά στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτείνεται καθ' όλο το χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή της στην εν λόγω διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.

 

4. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή ιδιωτικά συμφωνητικά ή αντέγγραφα που αφορούν στην εικονική συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων σε Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης ή σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις και οδηγούν σε καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού είναι άκυρα. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.