Νόμος 3310/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αναδιοργάνωση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνιστάται αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης, το οποίο υπάγεται ευθέως στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο είναι κυρίως αρμόδιο για:

 

α)α) την παροχή νομικής συνδρομής για την άσκηση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, καθώς και για την άσκηση των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,

 

β)β) την υποστήριξη των πράξεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ενώπιον των δικαστηρίων.

 

β) Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης προΐσταται νομικός σύμβουλος και υπηρετούν δικηγόροι σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

Ο νομικός σύμβουλος υπάγεται στο Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, καθώς και του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Παρίσταται, εφόσον κληθεί, στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, προσυπογράφει τις εισηγήσεις για την έκδοση ή μη του πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού και γνωμοδοτεί επί των νομικών θεμάτων που αναφύονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

γ) Οι δικηγόροι και ο νομικός σύμβουλος του αυτοτελούς γραφείου νομικής υποστήριξης δεν μπορούν να αναλαμβάνουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασής τους με το Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, είτε ως συνήγοροι είτε ως αντίδικοι, υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών που εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις του νόμου αυτού.

 

2. Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης συνιστώνται δεκατέσσερις (14) θέσεις ως εξής:

 

α) μία (1) θέση νομικού συμβούλου,

β) δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικώς τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας,

γ) τρεις (3) θέσεις λοιπού προσωπικού κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

3. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνιστώνται, πέραν των υφισταμένων, δεκαεπτά (17) θέσεις προσωπικού ως εξής:

 

α) εννέα (9) θέσεις επιστημονικού προσωπικού οικονομολόγων και ειδικών στην πληροφορική,

 

β) οκτώ (8) θέσεις λοιπού προσωπικού, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) θέσεις κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και τέσσερις (4) θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

4. Το ανωτέρω προσωπικό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού επιλέγεται και προσλαμβάνεται από το Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ύστερα από προκήρυξή του και με τα κριτήρια, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζονται σε αυτήν, τηρουμένων των αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι αμοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού, αναλόγως των προσόντων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων περί αμοιβών του. Για τις αποδοχές του λοιπού προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μετά από δημόσια πρόσκληση. Για την επιλογή του προσωπικού είναι υποχρεωτική η συνέντευξη.

 

5. Το ανωτέρω προσωπικό είναι μόνιμο ή προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής και η υπηρεσιακή του κατάσταση διέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις:

 

α) του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το τακτικό προσωπικό που εφαρμόζεται ανάλογα,

β) του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988)), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και

γ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

6. Το Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς και εμπειρογνώμονες για ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο. Με απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής και το ύψος της αποζημίωσης των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων.

 

7. Το Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παρίσταται σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων ή παραλείψεών του και εκπροσωπείται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2863/2000 (ΦΕΚ 262/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Το Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης λειτουργεί σε ολομέλεια ή σε ειδικά κλιμάκια, τα οποία μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση της ολομέλειας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ευρύτερων θεμάτων. Στα κλιμάκια αυτά μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση της ολομέλειας μπορούν να μεταβιβάζονται επί συγκεκριμένων θεμάτων ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμοδιότητες στα κλιμάκια, εφόσον ο νομοθέτης για τα θέματα αυτά δεν έχει αναθέσει αρμοδιότητα στην ολομέλεια.

 

Τα κλιμάκια υποχρεούνται να παραπέμπουν στην ολομέλεια όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι μείζονος σπουδαιότητας.}

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2863/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να τις ασκήσει ή απουσιάζει από την έδρα της Αρχής. Με απόφαση της Ολομέλειας επιτρέπεται η εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος οριζόμενο από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προεδρεύει στα Κλιμάκια που συγκροτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2863/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 3310/2005.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

10. (πρώην 9) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, μπορεί να αποφασίζεται η αναδιοργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.