Νόμος 3310/05 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η ονομαστικοποίηση, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις γίνονται ατελώς.

 

2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασκεί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας.

 

3. Εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθώς επίσης και οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης που προκηρύσσονται ή ανατίθενται κατά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού συνεχίζουν και ολοκληρώνονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.