Νόμος 3310/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Διοικητικές κυρώσεις

 

1. Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παράγραφος 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31-03-2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26-05-1997 (ΕΕ C195 της 25-06-1997), η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του προστίμου στο φυσικό πρόσωπο που συνδέεται, κατά την έννοια της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση που το φυσικό αυτό πρόσωπο διαπιστώνεται, με την παραπάνω δικαστική απόφαση, ότι δεν συνδέεται, κατά την έννοια της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάσει τη σχετική καταδικαστική απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης.

 

α. Για τον υπολογισμό του προστίμου λαμβάνεται ως βάση:

 

α)α. Για τον ιδιοκτήτη, το κεφάλαιο της επιχείρησης ή η αξία του εξοπλισμού της ή το μετοχικό του κεφάλαιο ή τα εταιρικά μερίδια που κατέχει, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης [Α] 1030366/10307/Β 0012/1-04-2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477/Β/2003), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.

 

β)β. Για το μέτοχο, η αξία του συνόλου των μετοχών που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του φυσικού ή νομικού προσώπου ως μετόχου της επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/01-04-2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477/Β/2003), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994). Σε περίπτωση εισηγμένων σε χρηματιστήριο αξιών μετοχών, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.

 

γ)γ. Για τον εταίρο εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη για το μέτοχο, και

 

δ)δ. Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται κατωτέρω.

 

Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο συνδέεται, υπό την έννοια της συνδρομής των κατά τα ως άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, συνυπολογίζεται η αξία ή το πρόστιμο που προκύπτει από την κατοχή των ανωτέρω ιδιοτήτων τόσο στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις όσο και στην επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων α)α' έως δ)δ' της παραγράφου αυτής.

 

β. Ύψος προστίμου:

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

 

α)α. Στον ιδιοκτήτη, πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της βάσης υπολογισμού προστίμου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω.

 

β)β. Στο μέτοχο, πρόστιμο ύψους από το τριπλάσιο έως το επταπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω. Σε περίπτωση υποτροπής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει στο δεκαπενταπλάσιο της βάσης υπολογισμού προστίμου.

 

γ)γ. Στον εταίρο εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη για το μέτοχο.

 

δ)δ. Στο μέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος, πρόστιμο ύψους από πεντακόσιες χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλει και την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι τρία έτη, σε θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.

 

2. Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παράγραφος 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31-03-2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26-05-1997 (ΕΕ C195 της 25-06-1997), και εντός προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών, η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης τις ακόλουθες κυρώσεις:

 

α. Πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κεφαλαίου της επιχείρησης ή της αξίας του εξοπλισμού της ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της αξίας των εταιρικών μεριδίων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης [Α] 1030366/10307/Β 0012/01-04-2003 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477/Β/2003), όπως ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών.

 

β. Διακοπή λειτουργίας έως ένα μήνα ή, σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

 

3. Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα.

 

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.

 

4. Σε περίπτωση επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων που εκδίδει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

6. Σε περίπτωση μη υποβολής ή πλημμελούς υποβολής ή υποβολής εσφαλμένων στοιχείων για την τήρηση των ανωτέρω μητρώων εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επιβάλλεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

 

7. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώσει το διαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς, εφόσον γι' αυτά τα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Β. Ποινικές κυρώσεις

 

1. Η διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς που προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου αυτού τιμωρείται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τα άρθρα 236 του Ποινικού Κώδικα και 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1608/1950 (ΦΕΚ 309/Α/1950), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τα άρθρα 45 και 46 του Ποινικού Κώδικα.

 

2. Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων ή υποβολής ψευδών στοιχείων ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, επιβάλλεται στο υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

 

3. Η παράβαση της διατάξεως του άρθρου 6 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου επισύρει για τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

 

4. Τα μέλη και το επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα οποία δεν προβαίνουν στην έκδοση εντός της οριζόμενης προθεσμίας της απόφασης ή του πιστοποιητικού, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι ή τρίτος όφελος ή να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτο, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

 

5. Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται, εφόσον με άλλη διάταξη νόμου δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.