Νόμος 4042/12 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, πολεοδομίας και αστικής ανάπλασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου Ε' του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Δ/1988), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 

α) Μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Αντί του πιο πάνω τμήματος, επιτρέπεται η παραχώρηση ενιαίας έκτασης σε άλλο γήπεδο, όμορο ή μη προς την έκταση όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση, το οποίο θα βρίσκεται πάντως εντός των διοικητικών ορίων της ίδιας δημοτικής κοινότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου στην περίπτωση, που η προς παραχώρηση έκταση βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 km από το γήπεδο, όπου θα ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση. Η προς παραχώρηση ενιαία έκταση πρέπει να έχει την αυτή ή μεγαλύτερη αντικειμενική αξία με το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η τουριστική εγκατάσταση και πολεοδομική καταλληλότητα για την ανάπτυξη των χρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.}

 

β) Μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση παραχώρησης έκτασης σε άλλο γήπεδο όμορο ή μη επιτρέπεται η ανάπτυξη και άλλων χρήσεων κοινωνικής - τεχνικής υποδομής (όπως χρήσεων εκπαίδευσης, πρόνοιας κ.λ.π.), από τον οικείο δήμο, εφόσον είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικείου δήμου και η έκταση είναι πολεοδομικώς κατάλληλη.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια τουριστικής εγκατάστασης πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4002/2011.

 

3. α) Στην περίπτωση α' του στοιχείου ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988), όπως προστέθηκε με το άρθρο 38 παράγραφος 17 του νόμου 4030/2011, μετά τις λέξεις Ρυθμιστικών Σχεδίων προστίθενται οι λέξεις σύμφωνα με το νόμο 2508/1997.

 

β) Στις περιπτώσεις β', γ' και δ' του στοιχείου ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988), όπως προστέθηκε με το 38 παράγραφος 17 του νόμου 4030/2011, πριν τις λέξεις Ρυθμιστικών Σχεδίων προστίθεται η λέξη παραπάνω.

 

4. Στο άρθρο 11 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, μεταξύ των λέξεων αναψυχής, και παρατηρητηρίων προστίθεται η φράση χώρων συνάθροισης κοινού (θερινού κινηματογράφου),.

 

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, μεταξύ των λέξεων αφαλάτωσης, και καθώς προστίθεται η φράση δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών,.

 

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 ο αριθμός 0,010 αντικαθίσταται από τον αριθμό 0,017, ο αριθμός 2,1% από τον αριθμό 6,3% και στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 ο αριθμός 0,071 αντικαθίσταται από τον αριθμό 0,074 και ο αριθμός 5,3% από τον αριθμό 8,8%.

 

δ. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση:

 

{Σε περίπτωση κατ' εξαίρεση υπέρβασης του μέγιστου ύψους, η υπέρβαση αυτή θα εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

ε. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, μεταξύ των λέξεων χώρων εστίασης κοινού, και γραφείων, προστίθεται η φράση αναψυκτηρίων,.

 

στ. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, μεταξύ των λέξεων φυλακίων, και καθώς προστίθεται η φράση δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών,.

 

ζ. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση:

 

{Κατ' εξαίρεση για μέγιστη συνολική επιφάνεια ίση με το 2,5% της ανώτατης επιτρεπόμενης δόμησης, ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζονται τα 12,5 m.}

 

η. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση:

 

{Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:

 

Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπονται οι χρήσεις θεματικού πάρκου, υπαίθριων χώρων αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, αναψυκτηρίων, δημόσιων συγκοινωνιακών και τεχνικών υποδομών, χώρων στάθμευσης, καθώς και χώρων υγιεινής.

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης: 300 m2.

Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 350 m2.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 m.}

 

θ. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέα περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. Στον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, τον πυθμένα και τον αιγιαλό και την παραλία των Ζωνών Ανάπλασης I, II και III, επιτρέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων προσχώσεων, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του προγράμματος ανάπλασης. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, προβλητών και εξεδρών, η πόντιση τεχνητών υφάλων και η κατάλληλη μετατροπή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κατασκευών προστασίας για την υποδοχή των χρήσεων του προγράμματος ανάπλασης. Επί των προβλητών και εξεδρών επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων στο πλαίσιο των γενικών χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης της κάθε ζώνης και μέγιστου ύφους που θα εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

ι. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τον καθορισμό των έργων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην περίπτωση ζ', το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται ύστερα από πρόταση, πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω Υπουργών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το διάταγμα καθορίζονται επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έγκρισης των ως άνω έργων κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001, όπως ισχύει, και των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων.}

 

5. α) Αντικαθίσταται το διάγραμμα της παραγράφου 2)α του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) με νέο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα 1).

 

β) Η υποπερίπτωση ί της περιόδου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστάμενο κτήριο Β και υπέργειων και υπογείων ορόφων κύριας χρήσης και απαλλάσσονται από τις απαιτούμενες κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις θέσεις στάθμευσης, στο σύνολο του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας έως 8.000 m2.}

 

γ) Το στοιχείο 3 της υποπερίπτωσης iii της περιόδου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ζώνης ανελκυστήρων και ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής για την εξυπηρέτηση των κτηρίων Α και Γ, διαστάσεων 20,00 x 28,12 m ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Α εντός του περιγράμματος Ζ - Η - Θ - I - Ζ.}

 

δ) Το στοιχείο 4 της υποπερίπτωσης iii της περιόδου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ζώνης ανελκυστήρων, ανοικτών ή κλειστών κλιμακοστασίων κυκλοφορίας ή διαφυγής και ραμπών για την εξυπηρέτηση του κτηρίου Β, εντός του ορίου ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 10,00 x 106,00 m και ύψους όσο το ύψος του κτηρίου Β ύστερα από την προσθήκη του Γ ορόφου εντός του περιγράμματος Κ - Λ - Ν - Μ - Κ.}

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης επιτρέπεται η αναβάθμιση σε ενεργειακό πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των προς αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην ανατολική πλευρά του Υμηττού.}
 

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 3 του νόμου 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α/1981) και όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων λόγω διέλευσης του Μετρό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Μετρό και ισχύει για τις θέσεις στάθμευσης που δεν μπορούν να κατασκευασθούν.}

 

8. Για τα κτίρια των Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 2 και 190 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), επιτρέπεται η δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης και στάσης των οχημάτων που εξυπηρετούν το προσωπικό επιθεώρησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004).}

 

9. α) Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 31/2009 (ΦΕΚ 49/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων χωροθετούνται τα Κέντρα αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Επιτρέπεται η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και σε χώρο ιδιοκτησίας του, ο οποίος βρίσκεται εκτός της εδαφικής του περιφέρειας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου και γνώμη του δήμου υποδοχής, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την υποβολή της παραπάνω αίτησης.

 

2. Η διοίκηση και διαχείριση των Κέντρων μπορεί να ασκείται και από δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς επίσης και από ιδιώτες μετά από ειδική άδεια, που χορηγείται από τον αρμόδιο δήμο.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 31/2009 (ΦΕΚ 49/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άδεια αποτέφρωσης εκδίδεται από τον Δήμαρχο του δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών ή από τον Δήμαρχο του δήμου, που διαχειρίζεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών, στην περίπτωση που αυτό ευρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήμου, ή από τον πρόεδρο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διαχειρίζεται το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3481/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να εισάγονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις και προσαρμογές των διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των προτύπων τευχών προκηρύξεων και λοιπών συμβατικών τευχών, στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, οι οποίες αφορούν στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού κτηματολογίου, όπως είναι ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του νόμου 2308/1995, η σύνταξη υποβάθρων, και οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων.

 

Οι ως άνω παρεκκλίσεις αφορούν ιδίως:

 

α) στο φάκελο του έργου, στον αριθμό των συμπραττόντων μελών και στη συμμετοχή δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών στις προσκαλούμενες συμπράξεις, στον τρόπο χρηματοδότησης των συμβάσεων αυτών, στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση αυτών,

 

β) στον καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,

 

γ) στις προεκτιμώμενες αμοιβές και στις οικονομικές προσφορές,

 

δ) στη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων, στις συμβατικές αμοιβές και στον τρόπο καταβολής τους, στον καθορισμό των σταδίων εκτέλεσης του αντικειμένου των συμβάσεων, στη συνολική προθεσμία για την περαίωση των μελετών, στην επιβολή των ποινικών ρητρών, στην έγκριση των μελετών, στη διάλυση της σύμβασης και στην αποζημίωση, καθώς και στις συμφωνίες - πλαίσιο.}

 

11. α) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010) ως εξής:

 

{Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά το χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 8%. Η προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης είναι 1 μήνας από την καταβολή της πρώτης δόσης.}

 

β) Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010 στην περίπτωση που έχει αποσταλεί μέχρι τις 23-12-2011 το ειδικό έντυπο υπολογισμού του, παρατείνεται για ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον καταβληθούν και προσαυξήσεις 2% επί του ποσού της πρώτης δόσης.

 

γ) Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010, στην περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί μέχρι τις 23-12-2011 το ειδικό έντυπο υπολογισμού του, είναι 2 μήνες από την αποστολή του ειδικού εντύπου υπολογισμού του και πάντως, το αργότερο, μέχρι τις 31-03-2012.

 

δ) Επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για χώρους για τους οποίους έχει υποβληθεί φάκελος για την υπαγωγή στο άρθρο 5 του νόμου 3843/2010. Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσά του παραβόλου και των δόσεων του ειδικού προστίμου, που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 11 του νόμου 4014/2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.