Νόμος 3333/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, των όρων της απόφασης ίδρυσης ή του Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλλονται, στην Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου ή τις εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις, κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται σε χρηματικό πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, ανάλογα με την αιτία, τη φύση και την έκταση της παραβιάσεως και την τυχόν υποτροπή. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να επιβάλλονται και σωρευτικά. Το ύψος του χρηματικού προστίμου δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, το οποίο επιτρέπεται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ποσοστό, που δεν ξεπερνά ετησίως το δέκα τοις εκατό (10%) του υφισταμένου. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα επιτρέπεται αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και των εγκατεστημένων σε αυτό επιχειρήσεων.

 

3. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου και οι εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα αρμόδια όργανα κάθε πληροφορία και οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί για τη διευκόλυνση του παραπάνω ελέγχου. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1.

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των οργάνων ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.