Νόμος 4302/14 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Λοιπές καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη της ισχύος του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) οι διατάξεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 79/2004,

 

β) οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και οι περιπτώσεις β', δ' και ε' αναριθμούνται σε περιπτώσεις α' έως γ' αντίστοιχα.

 

2. Από την έναρξη της ισχύος του Κεφαλαίου Β' του παρόντος, από την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 διαγράφονται οι λέξεις και αποθήκες χαμηλής όχλησης.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 του νόμου 3333/2005 και τα άρθρα 22 έως 26 του ίδιου νόμου αναριθμούνται σε άρθρα 1 έως 5 αντίστοιχα.

 

4. Μετά την υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{δ)δ. Επιχειρηματικά Πάρκα επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου, το δε υπόλοιπο καταλαμβάνεται από δραστηριότητες υπαγόμενες στο δεύτερο Μέρος.}

 

5. Το Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εθνικής Εμβέλειας, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα της υποπερίπτωσης δ)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, αναπτύσσονται και σε περιοχές χονδρεμπορίου. Ο συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 που προσδιορίζεται για τις βιομηχανικές χρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011 εφαρμόζεται και για τις εγκαταστάσεις εντός των ως άνω Πάρκων στις οποίες ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις ο συντελεστής προσδιορίζεται μέχρι 1,2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 50 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.