Νόμος 3402/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Αξιολόγηση ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται, σε κάθε Νοσοκομείο Εθνικού Συστήματος Υγείας, πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα εξέλιξης ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 2519/1997. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α) το Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

β) Το Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,

 

γ) το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι εισηγητής των θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο τομεάρχη του Νοσοκομείου,

 

δ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό Διευθυντή του Νοσοκομείου,

 

ε) το Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής ή το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο ανήκει ο κρινόμενος ιατρός, με το νόμιμο αναπληρωτή του, και, αν αυτός δεν υπάρχει, τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του οικείου Τμήματος, Κλινικής ή Κέντρου Υγείας.

 

Το Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται, μετά από αίτηση του κρινόμενου, που υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου νοσοκομείου, πλην των περιπτώσεων αιτήσεων αναθεώρησης που υποβάλλονται από ιατρούς Κέντρων Υγείας που έχουν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες της αντίστοιχης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίες εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις αναθεώρησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.