Νόμος 3402/05 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, ύστερα από πρόταση των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα Ελεγκτή Παροχών Περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σε ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Επιμελητή Α' ή Β'. Στους ελεγκτές αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση για το ελεγκτικό έργο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε πέντε ευρώ ανά ώρα. Η συνολική ετήσια δαπάνη για την αιτία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε το έτος 2004, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 108/1973 (ΦΕΚ 195/Α/1973), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

3. Για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου που νοσηλεύθηκαν στο εξωτερικό μεταξύ της 11-03-2004 και της 05-03-2005, ισχύουν τα εξής:

 

Α) Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν λίστες αναμονής και για νοσηλείες σε ιδιωτικές πτέρυγες κρατικών νοσοκομείων των χωρών αυτών, αναγνωρίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρημένα από ελληνική προξενική ή πρεσβευτική αρχή και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

 

Β) Η νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπόκειται στα ίδια ποσοστά συμμετοχής που ισχύουν για νοσηλεία στην Ελλάδα, στα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα (ιδιωτικά, κρατικά). Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου που μεταβαίνουν για νοσηλεία στις ανωτέρω χώρες δεν έχουν καμία συμμετοχή στις δαπάνες για έξοδα μετάβασης, επιστροφής και διαμονής του ασθενούς και του συνοδού του.

 

Γ) Οι ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να υποβληθούν σε μεταμόσχευση, δεν έχουν καμία συμμετοχή στις σχετικές δαπάνες.

 

Δ) Αναγνωρίζονται τα έξοδα διατροφής του ασθενή και του δότη, για το διάστημα που βρίσκονται εκτός νοσοκομείου, για όλες τις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων.

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εξοφλούν συνταγές με ιδιοσκευάσματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο συνταγογραφημένων ιδιοσκευασμάτων, εκτός εάν συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για την αναγκαιότητα της χορήγησής τους, ως αναντικατάστατου. Συνταγές στις οποίες αναγράφονται ιδιοσκευάσματα εκτός καταλόγου, που χορηγούνται ως αναντικατάστατα και η αξία τους ξεπερνά τα εκατό ευρώ, δεν εκτελούνται χωρίς θεώρησή τους από τον ελεγκτή ιατρό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3075/2002 (ΦΕΚ 297/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το προσωπικό που κατά την ημερομηνία μετάταξής του στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου υπαγόταν στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης άλλου φορέα πλην Δημοσίου, μπορεί με αίτησή του να επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.}

 

6. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3075/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάγεται από το διορισμό του στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου στις διατάξεις του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α/1962), σε ό,τι αφορά, τον Κλάδο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στην Υγειονομική Περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Το ήδη υπηρετούν στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου προσωπικό της παραγράφου αυτής μπορεί να υπαχθεί στην Υγειονομική Περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, εφόσον υποβάλλει αίτηση στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.}

 

7. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, διενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 79 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.