Νόμος 3918/11 - Άρθρο 79

Άρθρο 79


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο ασκεί εποπτεία στα θέματα που έχουν σχέση με την παροχή και τον έλεγχο των υπηρεσιών υγείας προς στους ασφαλισμένους, καθώς και στα θέματα που αφορούν το κόστος των υπηρεσιών υγείας, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του Οργανισμού. Οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον Οργανισμό εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

2. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και δύναται να τροποποιεί ή καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τη διαμόρφωση των δαπανών και την κατανομή του κόστους ανά μονάδα προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών υγείας, τηρεί μητρώο δαπανών και εισηγείται τη λήψη μέτρων για τον εξορθολογισμό του συστήματος, τα οποία εγκρίνονται και τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ανατίθενται, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού, καθήκοντα ελεγκτών παροχών περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και σε ελεγκτικά όργανα άλλων ασφαλιστικών φορέων ή σε ιατρούς με βαθμό Επιμελητή Α' ή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στους ελεγκτές αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του Οργανισμού με νομικά πρόσωπα, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, να συγκροτούνται τριμελείς πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές από ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτόν. Αν οι ιατροί του Οργανισμού δεν επαρκούν για τη συγκρότηση τους, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η έδρα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των επιτροπών.}

 

6. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Έναν (1) πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ιδιαίτερες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του, διαχειρίζεται τους πόρους που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του. Άλλες πηγές εσόδων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, χορηγίες, καθώς και τόκοι από διαχείριση κεφαλαίων.}

 

11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ενεργείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΥΠΑΔ), μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των δαπανών νοσηλειών εξωτερικού, ενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

12. Η παράγραφος 7 του άρθρο 26 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, διενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, μετά τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη ως αναπληρωτής του Προέδρου.}

 

14. Στο τέλος του εδαφίου στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες αυτού του εδαφίου σε προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.}

 

15. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή ανυπαρξίας Γενικού Διευθυντή, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να εκχωρηθούν αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή σε προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.}

 

16. Το εδάφιο ε)ε' του Τμήματος β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Συγκέντρωση, έλεγχος των δικαιολογητικών και εκκαθάριση του συνόλου των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, αναγνώριση των δαπανών αυτών και διαβίβαση τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.}

 

17. Το εδάφιο ε)ε) του Τμήματος β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αποστολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου.}

 

18. Το εδάφιο α)α' του Τμήματος β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

19. Το εδάφιο α)α' του Τμήματος β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

20. Το εδάφιο ι)γ' του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)γ) Διάθεση των πιστώσεων ιατρικής, φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα, ανάληψη υποχρεώσεων, συγκέντρωση και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών, αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή αυτών, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου προληπτικού ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

21. Το άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Προϊστάμενοι

 

Η επιλογή των προϊσταμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

22. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, το οποίο διενεργεί και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Η αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

23. Στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συνιστώνται δύο θέσεις με θητεία συμβούλων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία τους λήγει με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Προέδρου. Στο Γραφείο Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου συνιστάται μία οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, η οποία δύναται να καλυφθεί με απόσπαση υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.}

 

24. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα, που δεν αναφέρεται η τιμή τους στον κανονισμό παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους από της δημοσιεύσεως του ν. 3867/2010 μέχρι τέλος του έτους του 2010, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30-04-2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου.}

 

25. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010), ήτοι Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κοστολόγηση των χορηγούμενων σύμφωνα με την υπ' αριθμό οίκοθεν [Α] 2/7029/0094/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 213/Β/2005) Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων και προθέσεων, και υπό τις χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτών που προβλέπονται σε αυτή, θα γίνει από 01-01-2011 ως εξής:

 

Α. Με τις τιμές που αναφέρονται στο παρατηρητήριο τιμών που δημιουργήθηκε δυνάμει του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, από το Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠ.

 

Β. Όσον αφορά στα ορθοπεδικά μέσα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών θα ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έχει αποδεχθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου. Όσον αφορά στα θεραπευτικά, διαγνωστικά, ορθοπεδικά μέσα που δεν εντάσσονται στην παράγραφο Β', προθέσεις, προθέματα, διαιτητικά σκευάσματα και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών η κοστολόγηση θα γίνεται ως εξής:

 

α) αξίας μέχρι 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό δαπάνη με βάση το προσκομιζόμενο τιμολόγιο,

 

β) αξίας από 501,00 € έως 1500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά μήνα θα αποδίδεται από τον Οργανισμό η δαπάνη με βάση τη χαμηλότερη τιμή τριών προσφορών που θα προσκομίζει ο ασφαλισμένος. Οι προσκομιζόμενες προσφορές θα έχουν ισχύ ενός εξαμήνου από την έκδοση τους.

 

γ) αξίας από 1.501,00 € και άνω συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά μήνα θα κοστολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζονται από τον ασφαλισμένο. Η εν λόγω κοστολόγηση ισχύει για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

 

Γ. Όσον αφορά μυοηλεκτρικές προθέσεις, προθέματα, προθέσεις, που η αξία τους υπερβαίνει τις 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και για τα οποία δεν υφίσταται τιμή στο παρατηρητήριο τιμών, η κοστολόγηση γίνεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, που λαμβάνει υπόψη του τις τρεις προσφορές που προσκομίζει ο ασφαλισμένος από κατασκευαστή - κατάστημα που έχουν βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η αντικατάσταση των μυοηλεκτρικών προθέσεων που έχουν χορηγηθεί βαρύνει τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου μετά την παρέλευση τετραετίας από την προηγούμενη προμήθεια. Αναγνωρίζεται η δαπάνη τμήματος των μυοηλεκτρικών προθέσεων μετά την παρέλευση διετίας από την προμήθεια της πρόθεσης. Η κοστολόγηση τμήματος μυοηλεκτρικής πρόθεσης γίνεται με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο.

 

Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των χορηγούμενων θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, προθεμάτων και διαιτητικών σκευασμάτων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.}

 

26. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) και μετά τις λέξεις αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939 εγκρίνονται, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τη δημοσίευση του νόμου 3867/2010 και δεν έχουν κοστολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939 αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται εφόσον έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης, με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

27. Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλων και Συνταξιούχων του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ). Στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν [Α] 2/7029/0094/2005 (ΦΕΚ 213/Β/2005) Περί Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, προστίθεται παράγραφος 48 ως εξής:

 

{48. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των τακτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ) που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των μελών της οικογένειας τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους συνταξιούχους και για τα μέλη των οικογενειών αυτών. Οι συμμετοχές - κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, καθώς και των πρόσθετων απολαβών και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης αυτών περιέρχονται στο Δημόσιο, οι δε σχετικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο με τις εισφορές των ασφαλισμένων και τη διπλάσια συνεισφορά, που θα βαρύνει κατά το ήμισυ τον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου και κατά το ήμισυ το Δημόσιο. Χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης ορίζεται η επομένη της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου αναλαμβάνει τις δαπάνες περίθαλψης των ανωτέρω ασφαλισμένων (υπαλλήλων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας αυτών) από την ημερομηνία που αυτοί εντάσσονται στην παρεχόμενη από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου περίθαλψη.}

 

28. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Υγειονομικό Συμβούλιο: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, συστήνεται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο με αρμοδιότητες που ορίζονται μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

29. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) προστίθεται

περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εισηγείται απευθείας θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.