Νόμος 3075/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διάφορα συνταξιοδοτικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το προσωπικό που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν τη μετάταξή του.

 

Το προσωπικό που κατά την ημερομηνία μετάταξής του στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου υπαγόταν στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης άλλου φορέα πλην Δημοσίου, μπορεί με αίτησή του να επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού

 

β. Η ασφαλιστική - συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού της παραγράφου αυτής για το χρονικό διάστημα από τη μετάταξή του μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταμείου.

 

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.

 

δ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου και διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάγεται από το διορισμό του στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου στις διατάξεις του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α/1962), σε ό,τι αφορά, τον Κλάδο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στην Υγειονομική Περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Το ήδη υπηρετούν στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου προσωπικό της παραγράφου αυτής μπορεί να υπαχθεί στην Υγειονομική Περίθαλψη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, εφόσον υποβάλλει αίτηση στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

ε. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2768/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή η θητεία του ως Γενικού Διευθυντή θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, στη θέση από την οποία προέρχεται Σε περίπτωση επιλογής και διορισμού του έχει δικαίωμα επιλογής των αποδοχών της οργανικής του θέσης ή των αποδοχών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) για Γενικό Διευθυντή Ασφαλιστικού Οργανισμού, οι οποίες και υπολογίζονται για τον κανονισμό της σύνταξης κατά τη συνταξιοδότησή του.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 26 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005).

 

2. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:

 

{17. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διορισθεί με βάσει την επετηρίδα και απολύονται από την υπηρεσία από 01-01-2003 και εφεξής, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) και δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο και χρόνος αναμονής διορισμού μέχρι πέντε έτη και μέχρι τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ορίζεται σε ένα έτος για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 2003, αυξανόμενος κατά ένα έτος για καθένα από τα επόμενα έτη αποχώρησης του υπαλλήλου και μέχρι πέντε έτη για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 2007 και μετά και για την αναγνώρισή του καταβάλλονται από τους ίδιους οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα αυτού.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά, για εκπαιδευτικούς λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τριάντα (30) έτη υπηρεσίας και αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο και δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου αυτού, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982 και με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας για όσους προσλαμβάνονται από 01-01-1983 και μετά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.