Νόμος 3426/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής τάσης του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές υψηλής τάσης, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής που συνιστάται με το άρθρο 4 και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.}

 

2. Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.}

 

3. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 4064/1989 του Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L395/1989), όπως ισχύει και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας}

 

4. Στο άρθρο 2 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

{Απευθείας Γραμμή, είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

 

Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.

 

Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.

 

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.