Νόμος 2773/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού:

 

Απόκλιση Παραγωγής Ζήτησης, για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η διαφορά σε κιλοβατώρες (KWh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται για έγχυση στο Σύστημα ή για απορρόφηση από το Σύστημα και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύεται στο Σύστημα ή απορροφάται από το Σύστημα κατά τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας.

 

Δημόσιος Τομέας, είναι αυτός που ορίζεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

Διασύνδεση, είναι οι γραμμές, οι εγκαταστάσεις και οι μετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος από ή προς την ελληνική επικράτεια.

 

Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής τάσης του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές υψηλής τάσης, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής που συνιστάται με το άρθρο 4 και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.

 

Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι καθεμία από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,

 

Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.

 

Επιλέγων Πελάτης, είναι το πρόσωπο που έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία χρησιμοποιεί για δική του αποκλειστικώς χρήση.

 

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, είναι τα της ελληνικής επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα και το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας.

 

Μη Επιλέγων Πελάτης, είναι το πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για δική του αποκλειστικώς χρήση.

 

Οριακή Τιμή Συστήματος, για δεδομένη χρονική περίοδο, είναι η τιμή στην οποία διευθετούνται οι πληρωμές των προγραμματισμένων εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και οι χρεώσεις των προγραμματισμένων απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα.

 

Πελάτες, είναι οι Επιλέγοντες Πελάτες και οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες.

 

Προμήθεια, είναι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες. Συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από έναν Επιλέγοντα Πελάτη για δική του αποκλειστικώς χρήση.

 

Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι η επιχείρηση που είναι καθέτως ή οριζοντίως ολοκληρωμένη.

 

Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 4064/1989 του Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L. 395), όπως ισχύει και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Οριζοντίως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής ή μεταφοράς ή διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άλλη δραστηριότητα άσχετη με την ηλεκτρική ενέργεια.

 

Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε έναν άλλο ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και το δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

Αυτοπαραγωγός, είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του χρήση.

 

Παραγωγός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι η ηλεκτρική ενέργεια η προερχόμενη από:

 

1. Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου.

 

2. Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας.

 

3. Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη Θάλασσα

 

4. Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 10 MWe.

 

5. Συνδυασμό των ανωτέρω.

 

6. Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (1), (2) και συνδυασμό τους.

 

Συμπαραγωγή, είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται:

 

(α) Από ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας

 

(β) Με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα - κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία.

 

(γ) Σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμότητας και είναι εξασφαλισμένη η διάθεση της παραγόμενης θερμότητας για την κάλυψη άμεσα θερμικών ή και έμμεσα ψυκτικών φορτίων. Επιπλέον, εφόσον η συμπαραγωγή δεν γίνεται αποκλειστικά με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η σχέση δυναμικοτήτων της ηλεκτρικής και της θερμικής ισχύος της εγκατάστασης συμπαραγωγής και η εφαρμοζόμενη τεχνολογία πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης συμπαραγωγής, υπολογιζόμενα στην ωφέλιμα χρησιμοποιούμενη θερμότητα, τουλάχιστον 65% και ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου 75%. Ειδικά στην περίπτωση αυτοπαραγωγών του τριτογενή τομέα το ελάχιστο όριο για τον ως άνω οριζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης ορίζεται σε 60%.

 

7. Υβριδικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δευτερευόντως συμβατικές πηγές ενέργειας ή τροφοδοτούνται από το Δίκτυο ή το Σύστημα, κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον αυτή παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήματα αυτά.

 

Απευθείας Γραμμή, είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

 

Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.

 

Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.

 

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005), τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.