Νόμος 2773/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και έδρα την Αθήνα

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της και την κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 214/Α/2002).

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συγκροτείται από επτά (7) μέλη τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

4. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζονται με πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και των Α' και Β' Αντιπροέδρων της Αρχής αυτής. Τα λοιπά μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

5. Η θητεία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δεν ανακαλούνται.

 

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η θητεία του Προέδρου και ενός μέλους ορίζεται πενταετής, δύο μελών ορίζεται τετραετής και ενός μέλους ορίζεται τριετής

 

6. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκπίπτουν αυτοδικαίως από την θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

7. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 4. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.

 

8. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με πλήρη απασχόληση και έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

 

9. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.

 

Αν μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των πιο πάνω επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν αποκτήσει πριν από το διορισμό τους από οποιαδήποτε αιτία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους μόνον από κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι σύζυγοί τους.

 

10. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας περιλαμβάνονται στους κατά το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996) υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

12. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις σχέσεις της με τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, από τον Α' Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί με αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη της Γραμματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

13. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.

 

14. Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Η θητεία του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα. Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί με αίτησή του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ανακαλείται αυτοδίκαια.

 

15. Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνιστάται 1 θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και για τη συνεργασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και τη Διεθνή Επιτροπή Ρυθμιστών Ενέργειας (ICER). Η θέση αυτή πληρώνεται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι αποδοχές και το λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου εξομοιώνονται με τα εκάστοτε αντιστοίχως προβλεπόμενα για τους αντιπροέδρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 214/Α/2002) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 196 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

16. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 214/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.