Νόμος 3428/05 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή τους όρους των Αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την έκταση της δραστηριότητας του παραβάτη και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες Διοικητικές κυρώσεις:

 

α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση σε συμμόρφωση, εντός τακτής προθεσμίας, η οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

 

Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που ορίζονται στην παράγραφο 1.

 

2. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ' επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν Άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να ανακαλεί τις Άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.

 

3. Οι ανωτέρω Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.