Νόμος 3428/05 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Θέματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συνιστώνται, πέραν των θέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999 και της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), επιπλέον: α) 15 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και β) 5 θέσεις δικηγόρων, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Οι συνιστώμενες θέσεις προσωπικού κατανέμονται ως εξής: α) 10 σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και β) 5 σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων 3 σε θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων και 2 σε θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, με τα προσόντα που καθορίζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (προεδρικό διάταγμα 139/2001 (ΦΕΚ 121/Α/2001)). Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999.

 

Για την πλήρωση κενών θέσεων δικηγόρων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που συνιστώνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

2. Στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την υποστήριξη του έργου της, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και για το προσλαμβανόμενο προσωπικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004).

 

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.