Νόμος 3429/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιχειρησιακό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε δημόσια επιχείρηση εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του νόμου [Ν] 4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνο με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου. Αντίστοιχα, κάθε δημόσια επιχείρηση εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του νόμου [Ν] 4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και πολιτικές των εποπτευόντων Υπουργείων σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές και τους στόχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα επιχειρησιακά σχέδια εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

 

3. Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του περιλαμβάνει:

 

α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,

β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων,

γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,

δ) τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,

στ) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων,

ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,

η) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της δημόσιας επιχείρησης,

θ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της δημόσιας επιχείρησης,

ι) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,

ι)α) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιχειρησιακά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011), με την παράγραφο Γ2.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

4. Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

Σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

5. Με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα επιχειρησιακά σχέδια των δημοσίων επιχειρήσεων. Με αποφάσεις της ιδίας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των επιχειρησιακών σχεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο Γ2.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται ο χρόνος υποβολής και έγκρισης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

6. Η υποβολή από κάθε δημόσια επιχείρηση της τριμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων σύμφωνα με την περίπτωση γ', παράγραφος 2 του άρθρου 7, καθώς και η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δημόσια επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών. Στα υποβαλλόμενα πιο πάνω Επιχειρησιακά Σχέδια οφείλει να περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής για τις θέσεις εργασίας που προτείνονται και ο τρόπος κάλυψης των σχετικών υποχρεώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ2.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.