Νόμος 4053/12 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποιήσεις του νόμου 3431/2006 και του νόμου 2801/2000


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) προστίθεται νέο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

 

{Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ', εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι οι παρεμβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ενημερώνει άμεσα τον φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση λ)β' εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.}

 

2. Η διάταξη του άρθρου 2 περίπτωση κ)η' του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ)η) Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3431/2006 προστίθενται περιπτώσεις ι)η' και ι)θ', ως ακολούθως:

 

{ι)η. Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόμενης κάθε μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωμα χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των δράσεων ή / και του δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ι)θ. Τον καθορισμό και χρηματοδότηση δράσεων, που αφορούν στην ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στη χρήση του διαδικτύου, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ' εφαρμογή του νόμου αυτού.}

 

4. Ο τίτλος του άρθρου 5 του νόμου 3431/2006 τροποποιείται από Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Επιτροπές, η δε διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 3431/2006 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος με αριθμό 2, ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του προσώπου στο οποίο ανατίθεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η τήρηση του Μητρώου των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου και ονομάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο λειτουργίας της. Ο τομέας ευθύνης της επιτροπής είναι η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέματα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νομικά ζητήματα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων, ομάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέματα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.}

 

5. Το εδάφιο ι)δ' του άρθρου 12 του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)δ. Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος.}

 

6. Στο άρθρο 12 του νόμου 3431/2006 προστίθεται περίπτωση μ)β' ως εξής:

 

{μ)β. Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως θέματα μετάβασης από IPV4 σε ΙPV6, ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και συμμόρφωσης των παρόχων με τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.}

 

7. Στο άρθρο 12 του νόμου 3431/2006 προστίθεται περίπτωση μ)γ' ως εξής:

 

{μ)γ. Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 του νόμου 3431/2006.}

 

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ' αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποχρεούται, το αργότερο εντός 30 ημερών από τη λήψη της, να προβεί σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισμό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεμβολών η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων οφείλει να διατάσσει την άρση αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα.

 

Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητά τους.}

 

9. Στο νόμο 3431/2006 προστίθεται νέο άρθρο με στοιχεία 31Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 31Α: Εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής όχλησης

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζονται, επιπλέον των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2Α του νόμου 2801/2000 και στο άρθρο 31 του νόμου 3431/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν, οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παράγραφος 2Α του νόμου 2801/2000 και του άρθρου 31 του νόμου 3431/2006, όπως ισχύουν.}

 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) πρόστιμο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),}

 

11. Το στοιχείο Γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000, όπως τροποποιήθηκε με το στοιχείο Γ' περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του νόμου 3431/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ) Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:

 

α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή

 

β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου, τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 10.000 € μέχρι και 300.000 €. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).}

 

12. Η περίπτωση λ)β' του άρθρου 12 του νόμου 3431/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του νόμου 3534/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{λ)β. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου 2801/2000, πλην των εδαφίων Γ', Δ' και Ε' της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3431/2006. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.}

 

13. Αντικαθίσταται η παράγραφος 17 του άρθρου 31 του νόμου 3431/2006 ως εξής:

 

{17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής:

 

Α. Πριν από την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις / μελέτες:

 

α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

 

β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης, όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών.

 

γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση.

 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου.

 

Κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωματώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις μελέτες / αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες / αιτήσεις, ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι υπογράφοντες τις μελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα.

 

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις / μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.

 

Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α', οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και να ενημερώνουν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων:

 

α) για την έκδοση των εγκρίσεων τους ή

 

β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις / μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν / διορθωθούν ή

 

γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων / μελετών.

 

Γ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α':

 

α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α'.

 

β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α', κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ', σημείο α', Άδεια Κατασκευής Κεραίας.

 

γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

Δ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας, καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών.

 

Ε. Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα:

 

α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

 

β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός αριθμός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας.

 

Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.

 

ΣΤ. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται εάν απορριφθεί τουλάχιστον μία εκ των αιτήσεων / μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας.

 

Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων, όσον αφορά τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:

 

α) Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση/μελέτη σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων / μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε τέσσερις μήνες από την αποδεδειγμένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων / μελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον ενδιαφερόμενο:

 

α)α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή

β)β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις / μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν / διορθωθούν ή

γ)γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων / μελετών.

 

γ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης / μελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ'.}

 

14. Το εδάφιο Ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/1998) και του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).}

 

15. Το στοιχείο ΣΤ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΣΤ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 m2 και το ύψος του τα 2,40 m. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 35 m2 και το ύψος του τα 3,5 m. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπτές επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση του οικίσκου, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων, δεν θα υπερβαίνει το 35% των προαναφερόμενων τιμών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 m2 ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή / και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.}

 

16. Το στοιχείο Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με την προϋπόθεση προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας.}

 

17. Στο σημείο β' του στοιχείου Ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 προστίθενται τα εξής:

 

{Στην περίπτωση που η επέμβαση πραγματοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατασκευή οικίσκου και συναφών δομικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.