Νόμος 3458/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Δικαίωμα αναγγελίας απαιτήσεων - Γλώσσα αναγγελίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα σε κράτος - μέλος διάφορο του κράτους - μέλους καταγωγής, όπως και οι δημόσιες αρχές των κρατών - μελών, έχουν δικαίωμα να αναγγέλλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους ή να υποβάλλουν εγγράφως παρατηρήσεις σχετικά με αυτές. Αν το κράτος - μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα, οι απαιτήσεις των πιστωτών αυτών πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση και κατάταξη με τις ομοειδείς απαιτήσεις που αναγγέλλονται από πιστωτές που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα.

 

2. Ο πιστωτής αποστέλλει στον εκκαθαριστή επίσημο αντίγραφο των αποδεικτικών στοιχείων της απαίτησής του και αναφέρει το είδος της, το χρόνο γέννησής της και το ύψος αυτής. Αναφέρει επίσης αν η απαίτησή του είναι προνομιούχος ή εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, αν υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας, καθώς και τα περιουσιακά του στοιχεία, που αποτελούν το αντικείμενο της εμπράγματης αυτής ασφάλειας.

 

3. Η ενημέρωση σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, όταν χώρα καταγωγής είναι η Ελλάδα. Χρησιμοποιείται προς τούτο έντυπο που φέρει, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τίτλο Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως - Τηρητέες προθεσμίες.

 

4. Οι πιστωτές, που έχουν την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την καταστατική έδρα τους σε κράτος - μέλος διαφορετικό από το κράτος - μέλος καταγωγής, μπορούν να αναγγέλλουν την απαίτησή τους ή να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με αυτή, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους - μέλους. Αν το κράτος - μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα η αναγγελία της απαιτήσεως πρέπει να φέρει τον τίτλο Αναγγελία απαιτήσεως στην ελληνική γλώσσα. Εναλλακτικά, υποχρεούται να προσκομίσει μετάφραση της αναγγελίας της απαιτήσεως στην ελληνική γλώσσα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.