Νόμος 3458/06 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εμπράγματα δικαιώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θέση σε εφαρμογή στην Ελλάδα μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης δεν θίγουν το εμπράγματο δικαίωμα πιστωτή ή τρίτου τόσον επί συγκεκριμένων ενσωμάτων ή ασωμάτων αντικειμένων, κινητών ή ακινήτων, όσον και επί πλειονότητας μη ορισμένων, εναλλασσόμενων αντικειμένων που ανήκουν στο πιστωτικό ίδρυμα και βρίσκονται στην επικράτεια άλλου κράτους - μέλους κατά το χρόνο θέσης σε εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης.

 

2. Τα δικαιώματα της παραγράφου 1 είναι ιδίως:

 

α) Το δικαίωμα απευθείας ή δια μέσου τρίτου διάθεσης περιουσιακού στοιχείου και ικανοποίησης από το τίμημα ή τις προσόδους του, ιδίως δυνάμει ενεχύρου ή υποθήκης.

 

β) Το αποκλειστικό δικαίωμα είσπραξης μιας απαίτησης, ιδίως το δικαίωμα το οποίο είναι ασφαλισμένο είτε με ενέχυρο, αντικείμενο του οποίου είναι η απαίτηση είτε με εκχώρηση της απαίτησης αυτής.

 

γ) Το δικαίωμα διεκδίκησης του περιουσιακού στοιχείου εις χείρας οποιουδήποτε κατέχοντος ή καρπούμενου αντίθετα προς την επιθυμία του δικαιούχου ή και επιστροφής του στον διεκδικούντα.

 

δ) Το δικαίωμα καρπώσεως περιουσιακού στοιχείου.

 

3. Δικαίωμα που εγγράφεται σε δημόσιο βιβλίο και είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων βάσει του οποίου δύναται να αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα, κατά την έννοια της παραγράφου 1, εξομοιώνεται προς εμπράγματο δικαίωμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.