Νόμος 3458/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Απόδειξη του διορισμού διαχειριστή και άσκηση των εξουσιών του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο διορισμός του διαχειριστή αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της απόφασης διορισμού είτε με οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής.

 

Αν ο διαχειριστής προτίθεται να ενεργήσει στην Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, απαιτείται και μετάφραση του εγγράφου νομιμοποίησής τους στην ελληνική, χωρίς να απαιτείται άλλου τύπου νομιμοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση. Ο διορισμός διαχειριστή στην Ελλάδα ως χώρα καταγωγής αποδεικνύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και ιδία:

 

Ο διορισμός Επιτρόπου από την Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύεται με την προσκόμιση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται η περί διορισμού του Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1665/1951 ή της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2076/1992.

 

2. Ο διαχειριστής μπορεί να ασκεί στα κράτη - μέλη τις εξουσίες που μπορεί να ασκεί και στην Ελλάδα και αντίστοιχα μπορεί να ασκεί στην Ελλάδα όλες τις εξουσίες που μπορεί να ασκεί στο κράτος - μέλος καταγωγής.

 

Αν κρίνει ότι χρειάζεται συνδρομή στο έργο του, έχει δικαίωμα να ορίζει πρόσωπα τα οποία τον επικουρούν ή τον εκπροσωπούν κατά την εκτέλεση του μέτρου εξυγίανσης ιδίως στα κράτη - μέλη υποδοχής, και ιδίως να τον βοηθούν για τη διευθέτηση προβλημάτων που συναντούν οι πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος στο κράτος - μέλος υποδοχής.

 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο διαχειριστής τηρεί το δίκαιο του κράτους - μέλους στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει, ιδίως αναφορικά με τις διαδικασίες ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωσης των μισθωτών εργαζομένων. Οι εξουσίες του διαχειριστή δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα χρήσης βίας, ούτε το δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικής διαδικασίας ή διαφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.