Νόμος 3458/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές αποφασίσουν τη λήψη μέτρων εξυγίανσης σχετικά με πιστωτικό ίδρυμα του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το οποίο λειτουργεί δια μέσου υποκαταστημάτων (τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ που δημοσιεύεται ετησίως στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) στην Ελλάδα και σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί, με όλα τα πρόσφορα μέσα, εάν είναι δυνατόν πριν από τη λήψη των μέτρων, άλλως αμέσως μετά, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, όπου το πιστωτικό ίδρυμα έχει συστήσει υποκαταστήματα, για την απόφασή τους, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρουν τα μέτρα εξυγίανσης.

 

2. Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές προσπαθούν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 των άλλων κρατών - μελών, στα οποία λειτουργούν υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος, του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.