Νόμος 3463/06 - Άρθρο 258

Άρθρο 258: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

2. Είναι δυνατή, μετά από σχετική αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς κοινωφελή επιχείρησή του για 2 έτη, που μπορούν να παραταθούν για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική ανάγκη θεμελιώνεται επαρκώς. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας κατόπιν σχετικού αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

 

3. Ομοίως, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων, υπό τους αυτούς χρονικούς περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, από μία κοινωφελή επιχείρηση προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και προς δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ή επιχείρηση του άρθρου 265 που συστήνεται για τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων και έγκριση του δημάρχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).

 

4. Οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων καταβάλλονται από την επιχείρηση προς την οποία γίνεται η απόσπαση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.