Νόμος 4509/17 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) το εδάφιο δ', το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 166 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης δύνανται να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι 20 ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας τους, κατ' εξαίρεση των εφαρμοζόμενων διατάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012, των άρθρων 14 και 21 του νόμου 2190/1994 περί τρόπου πρόσληψης του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων επιτρέπεται να είναι μέχρι 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Καταστατικό τους, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων φορέων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας επιχείρησης. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το φορέα υποδοχής.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 258 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 11/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ομοίως, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων, υπό τους αυτούς χρονικούς περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, από μία κοινωφελή επιχείρηση προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και προς δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ή επιχείρηση του άρθρου 265 που συστήνεται για τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων και έγκριση του δημάρχου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.