Νόμος 4509/17

Ν4509/2017: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4509/2017: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 201/Α/2017), 22-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Γ: Κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα

 

Άρθρο 9: Βασικές αρχές εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 10: Περιεχόμενο των μέτρων

Άρθρο 11: Μονάδες εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 12: Έναρξη εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 13: Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τμήμα νοσοκομείου

Άρθρο 14: Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης

Άρθρο 15: Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών μέτρων

Άρθρο 16: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

Άρθρο 17: Σύσταση και στελέχωση ειδικών τμημάτων νοσοκομείων

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού

Άρθρο 19: Έλεγχος της εκτέλεσης των μέτρων

Άρθρο 20: Λήξη των μέτρων

 

Κεφάλαιο Δ: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Δεύτερο: Διατάξεις που αφορούν τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια

 

Άρθρο 22: Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 24: Νομοθεσία περί αλλοδαπών

Άρθρο 25: Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 26: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 18/1989

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 28: Τροποποίηση του νόμου 4139/2013

Άρθρο 29: Τροποποίηση του νόμου 4039/2012

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων

Άρθρο 31: Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 33: Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Άρθρο 34: Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων Συμβουλίου της Επικρατείας

Άρθρο 35: Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 36: Τροποποίηση του νόμου 3689/2008

Άρθρο 37: Αύξηση οργανικών θέσεων στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Άρθρο 38: Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 93 του νόμου 4129/2013

Άρθρο 40: Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 42: Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Άρθρο 43: Τροποποίηση του νόμου 4170/2013

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

Άρθρο 46: Τροποποίηση του νόμου 1249/1982

Άρθρο 47: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016)

Άρθρο 48: Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007))

Άρθρο 49: Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 51: Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών

Άρθρο 52: Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 53: Τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 54: Κύρωση σύμβασης μίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου

Άρθρο 55: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Άρθρο 56: Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016)

Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 58: Ένσημες ταινίες καπνού

Άρθρο 59: Αρμόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2367/1995

Άρθρο 61: Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 64: Άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Άρθρο 65: Τροποποιήσεις στο νόμο 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών

Άρθρο 66: Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Άρθρο 67

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 69: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 70: Επενδυτικά δάνεια οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων

Άρθρο 71: Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 78 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

Άρθρο 73

Άρθρο 74: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79

Άρθρο 80: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.