Νόμος 3481/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου 3199/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Μέχρι την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας του υδατικού δυναμικού της χώρας και την έκδοση των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης των Περιφερειών επιτρέπεται η υδροληψία από συγκεκριμένη λεκάνη απορροής, καθώς και η μεταφορά ύδατος σε άλλη λεκάνη, με βάση εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της λεκάνης ή των λεκανών αυτών για:

 

α) την ικανοποίηση επιτακτικών αναγκών ύδρευσης πόλεων και οικισμών ή

β) την προστασία και βελτίωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων ή

γ) την περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για τη διατήρηση οικοσυστημάτων ή

δ) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα.

 

Στο ως άνω σχέδιο διαχείρισης πρέπει να τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα και η επάρκεια των υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής μετά τη σχεδιαζόμενη απόληψη ποσοτήτων ύδατος, καθώς και η βιώσιμη χρήση των υδάτων που θα αξιοποιηθούν στη λεκάνη απορροής που θα μεταφερθούν οι προς απόληψη ποσότητες, με βάση την ανάγκη μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Το σχέδιο αυτό ισχύει μέχρι την έγκριση του πρώτου Σχεδίου Διαχείρισης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και ενσωματώνεται σε αυτό λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

Το ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται είτε α) με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν το σχέδιο αφορά υδατικές λεκάνες περισσοτέρων της μιας περιφερειών της χώρας, είτε β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όταν το σχέδιο αφορά υδατικές λεκάνες μίας περιφέρειας. Σε περίπτωση έργων μεγάλης κλίμακας ή εθνικής σημασίας, τα σχέδια διαχείρισης της παραγράφου αυτής εγκρίνονται με νόμο.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του νόμου 3208/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση υφιστάμενες κατασκευές, όπως κτήρια ή τμήματα κτηρίων, λοιπές εγκαταστάσεις ή κατασκευές, παρακολουθήματα κ.λ.π., σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές της προηγούμενης παραγράφου, έστω και αν ο τρόπος κατασκευής τους δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον διασφαλίζεται η προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής εγκατάστασης της κατασκήνωσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής της ως άνω εξαιρετικής αρμοδιότητας του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διατήρησης, ενώ μπορούν να επιβάλλονται οι αναγκαίες προσαρμογές στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις προκειμένου να εξαιρεθούν της κατεδάφισης.}

 

3. α) Η συνολική και κατ' ενιαίο τρόπο χάραξη του υπόγειου έργου του Μετρό της Αθήνας, των σταθμών του και των υπόγειων ή επιφανειακών επισκευαστικών βάσεων - αμαξοστασίων και φρεάτων, όπως κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται, αποτυπώνεται στους χάρτες του Παραρτήματος Α' του παρόντος νόμου.

 

β) Η συνολική και κατ' ενιαίο τρόπο χάραξη της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της, όπως κατασκευάστηκαν, κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά και πρόκειται να κατασκευασθούν, αποτυπώνεται στους χάρτες του Παραρτήματος Α του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε παράγραφο 13 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

4. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εγκρίθηκε με το δεύτερο άρθρο του νόμου [Ν] 1955/1991, τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία. Εξαιρούνται οι διαφορές του επόμενου εδαφίου.

 

Οι διαφορές των παραγράφων 1 έως 6 και της παραγράφου 8 του δέκατου άρθρου του παρόντος νόμου, που αφορούν την κατασκευή του δικτύου του Μετρό της Θεσσαλονίκης και τυχόν επεκτάσεών του, υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.}

 

β) Οι φράσεις Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην παράγραφο 4 του δέκατου άρθρου του νόμου [Ν] 1955/1991 αντικαθίστανται από τις φράσεις κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και κατά τόπο αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου αντιστοίχως.

 

γ) Η φράση του Νομού Αττικής στην παράγραφο 8 του δέκατου άρθρου του νόμου [Ν] 1955/1991, όπως αυτή (η παράγραφος) προστέθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000), αντικαθίσταται από τη φράση των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.