Νόμος 2867/00 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικών Ταχυδρομείων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμος Εταιρεία και Ταχυμεταφορές Ελληνικά Ταχυδρομεία) παύουν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

 

2. Στην παράγραφο 1 Γ του άρθρου 9 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου το κόστος της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για το σκοπό αυτόν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δύναται να προβαίνει στη μίσθωση αυτοκινήτων ή στην κατάρτιση χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εξυπηρετούνται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) όπως έκτοτε ισχύει.

 

Μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και μεταξύ του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συνάπτονται συμβάσεις, με τις οποίες εξειδικεύονται και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι στόχοι που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 

Οι συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους που έχουν τεθεί ή ακόμη και για τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

 

3.α. Ο πρώτος στίχος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998) εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του σχεδίου λειτουργίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{μέχρι την 31 -12-2000}

 

β. Στο νόμο [Ν] 2669/1998 προστίθεται άρθρο 7Α ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 7Α

 

1 Σε θυγατρική εταιρία που θα συσταθεί από την εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παράγραφοι 2 και 3 του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991), ανατίθεται η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, δημοπράτηση, προμήθεια, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύου αστικών τροχιοδρόμων τραμ, καθώς και των αναγκαίων προς τούτο εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων. Η εταιρία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Στην εταιρία αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων έκτου παράγραφος 2, έβδομου παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, ογδόου,ενάτου παράγραφοι 2, 3, και 4 και δεκάτου του νόμου [Ν] 1955/1991. Όπου στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται απόφαση, εποπτεία ή άλλης μορφής ενέργεια του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αυτή λαμβάνεται, ασκείται ή διενεργείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός των οικοδομικών αδειών και των αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας επί των οποίων η αρμοδιότητα ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

3. Για τη δημοπράτηση και ανάθεση των έργων της εταιρίας επιτρέπεται να εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992)

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή στην εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στις θυγατρικές αυτής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001).

 

γ. Στο άρθρο δέκατο του νόμου [Ν] 1955/1991 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Η Εταιρεία δύναται να απαλλοτριώνει ιδιοκτησίες προκειμένου να κατασκευάσει σε αυτές χώρους στάθμευσης λεωφορείων (αστικών η υπεραστικών), οι οποίοι είναι σε λειτουργική ενότητα με τις εγκαταστάσεις του υπόγειου ηλεκτρικού σιδηρόδρομου του Νομού Αττικής.

 

Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως έργα προφανούς δημόσιας η κοινής ωφέλειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις απαλλοτριώσεις αυτές οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 

4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999) επιτρέπεται η μίσθωση, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, οχημάτων επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας, για την απομάκρυνση των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης κ)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.