Νόμος 3534/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών η μεταφορά έναντι καταβολής άμεσου ή έμμεσου κομίστρου μαθητών - σπουδαστών με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας τους ή επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που έχουν παραχωρηθεί στα παραπάνω πρόσωπα, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης.

 

β. Στους παραβάτες της προηγούμενης διάταξης, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων από 6 έως 12 μήνες, με απόφαση του οικείου νομάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αφαιρούνται οριστικά με απόφαση του οικείου νομάρχη.

 

γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μικτά κλιμάκια ελέγχου του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 

2. Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όταν τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 8 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή από το έτος της πρώτης αδείας κυκλοφορίας είτε στο εσωτερικό είτε σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα στα σχολικά λεωφορεία, που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αλλοδαπή ή ημεδαπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

3. Σε οδηγό επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, που είναι ενταγμένο σε ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί, εφόσον εισπράξει κόμιστρο πέραν του νομίμου, επιβάλλονται Κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003), όπως ισχύει. Εάν στην είσπραξη του κομίστρου, πέραν του νομίμου, έχει συμπράξει αποδεδειγμένα το κέντρο του ραδιοταξί, από όπου λαμβάνονται από τους οδηγούς οι κλήσεις μίσθωσης, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες στον οδηγό του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης Κυρώσεις, επιβάλλονται με απόφαση του οικείου νομάρχη και στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί οι παρακάτω Κυρώσεις:

 

α. Σύσταση.

 

β. Σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από 1 μέχρι 3 μήνες.

 

γ. Για κάθε φορά, πέραν της τρίτης, ανάκληση άδειας λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από 6 μέχρι 12 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

4.α. Στις αρχές του άρθρου 2 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) ανατίθεται ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, των αλλοδαπών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, καθώς και των παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 12/1998 της 11-12-1997.

 

β. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις παραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από 500 έως 3.000 €.

 

γ. Για την εξασφάλιση καταβολής του διοικητικού προστίμου ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου οχήματος τα είδη των παραβάσεων, οι επιβαλλόμενες διοικητικές Κυρώσεις, το ύψος του διοικητικού προστίμου για κάθε παράβαση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Η περίπτωση II της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{II. Η ύπαρξη ταξίμετρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλεται υποχρεωτικά και στα αγοραία Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

6. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω}.

 

7. Οι παράγραφοι 6)α, 6)β και 8 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{6. α. Όσα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα έχουν έδρα τις περιοχές Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων και της Θεσσαλονίκης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω. Όσα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα έχουν έδρα τις πόλεις Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών.

 

β. Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών. Για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης δήμων και κοινοτήτων του νόμου 2539/1997, με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους, τα αυτοκίνητα αποσύρονται της κυκλοφορίας, με τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών. Για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης, με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, δεν τίθεται όριο απόσυρσης.

 

8. Για την αγορά Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου με συμβολαιογραφική πράξη ή με καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος, απαιτείται ο αγοραστής να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και ειδική άδεια οδήγησης Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου και να προσκομίσει βεβαίωση ασφάλισης Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση της νέας άδειας κυκλοφορίας του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α/1990), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο οδηγός παντός οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31-12-2019.}

 

10. Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου, εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη δωρεάν μεταφορά ή με μειωμένο εισιτήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών.

 

Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ' ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται κάθε έτος, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, αντίστοιχα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.