Νόμος 3534/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διεύρυνση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 (ι)β) του άρθρου 4 του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β. Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση.}

 

2. Το εδάφιο λ)β' του άρθρου 12 του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται εξής:

 

{λ)β. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις Αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3431/2006. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συν-εγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.}

 

3. Το εδάφιο λ)ζ' του άρθρου 12 του νόμου 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{λ)ζ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί με απόφαση της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.