Νόμος 3534/07 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ευρυζωνικά Δίκτυα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προστίθεται νέο άρθρο 69Α στο νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006), το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 69Α

 

1. Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων στο πλαίσιο του έργου Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις περιφέρειες της Ελλάδας - Ανάπτυξη υποδομών, που χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας ή το νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, επί, υπέρ ή κάτω από χώρους, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είναι κοινόχρηστοι.

 

2. Οι Δημόσιες Αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των διοικούμενων, με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής.

 

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλες οι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιες αρχές υποχρεούνται: α) να ενημερώσουν την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και μελέτες, β) να καθορίσουν την αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών και γ) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σχετικά με το αντικείμενο, που τους ανατίθεται. Ανάλογη υποχρέωση έχουν οι ανωτέρω δημόσιες αρχές κάθε φορά που τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τη λήψη των άνω στοιχείων, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποχρεούται να τα δημοσιεύει σε ειδική ιστοσελίδα.

 

4. Σε περίπτωση που οι υπόχρεες κατά την προηγούμενη παράγραφο δημόσιες αρχές δεν έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, δεν δύνανται να αντιτάξουν, στους δικαιούμενους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ελλείψεις ως προς την υποβαλλόμενη αίτηση για παροχή δικαιωμάτων διέλευσης.

 

5. Η αρμόδια Αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούται να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας αίτησης στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω Αρχή δεν ενημερώσει τον αιτούντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ότι τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί προσηκόντως. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή κάτω από χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης επί, υπέρ ή κάτω από αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 10 παράγραφος 4 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002)).

 

6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης, η άδεια πρόσβασης ή διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, το επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση που θα κοινοποιεί ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του περί του γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά των αποφάσεων των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και τη θέσπιση περιορισμών και όρων, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

7. Οι Αρμόδιες Αρχές οφείλουν, μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής, να ενημερώνουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσδιορίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητας τους, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες εκσκαφής. Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, εντός του καταστήματος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς, οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις Αρμόδιες Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση. Κανένας φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της διαδικασίας κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

 

8. Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής.

 

9. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πέραν της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (παράγραφος 12 του άρθρου 69 του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006)), απαλλάσσεται και από την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους.

 

10. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων, άλλως υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

 

11. Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 71 του νόμου 3431/2006 δεν αποτελεί προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

12. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν περιορίζει τη δυνατότητα των, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούχων να ασκούν τα δικαιώματα τους σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 3431/2006.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.