Νόμος 3599/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.

 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως:

 

α) Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των φυσιοθεραπευτικών θεμάτων και η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για ζητήματα που αφορούν τη φυσικοθεραπεία.

 

β) Η σύνταξη εισηγήσεων επί φυσιοθεραπευτικών θεμάτων είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο φορέα.

 

γ) Η σύνταξη εισηγήσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

δ) Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και αφορούν τη φυσικοθεραπεία.

 

ε) Η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από τα Μέλη του, η τήρηση των μητρώων του και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.

 

στ) Η συμμετοχή στα εκάστοτε θεσμοθετημένα και αρμόδια όργανα για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.

 

ζ) Η συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.

 

η) Η συμμετοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα.

 

θ) Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς του φυσιοθεραπευτικού κλάδου.

 

ι) Η έκδοση ενημερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραμμάτων που τον αφορούν.

 

ι)α) Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη νόμιμη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.

 

ι)β) Η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τον καθορισμό των φυσιοθεραπευτικών πράξεων και την τιμολόγηση τους.

 

ι)γ) Ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του φυσιοθεραπευτικού επαγγέλματος από τα Μέλη του.

 

ι)δ) Η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.

 

ι)ε) Η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του και η φροντίδα για την επιστημονική πρόοδο αυτών.

 

ι)στ) Η διαχείριση, η προώθηση και η πιστοποίηση, κατ' αποκλειστικότητα, του συστήματος διαρκούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και έρευνας των φυσικοθεραπευτών και μοριοδότησής τους από την επιμόρφωση αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 119 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

3. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την επιμόρφωση των μελών του δύναται να ιδρύει νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).

 

4. Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών μπορεί να συσταθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, με έδρα την Αθήνα, διοικούμενο από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της έρευνας και της συμμετοχής των φυσικοθεραπευτών στη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση, ο συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου της επαγγελματικής τους επιμόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων και η μοριοδότηση των προγραμμάτων των φυσικοθεραπευτών και η έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Το προσωπικό του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέματα εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό.

 

Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών εκδίδεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ινστιτούτου, με τον οποίο ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, θέσεων προσωπικού, σχέσεων με το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.