Νόμος 3688/08 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου [Ν] 3640/2008 (ΦΕΚ 22/Α/2008), προθεσμία για τις νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες οι οποίες έχουν υποβάλει εμπροθέσμως στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας φάκελο δικαιολογητικών για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007.

 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι προαναφερόμενες εφημερίδες μπορούν να προσέλθουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν γνώση για τυχόν ελλείψεις του σχετικού φακέλου τους και να συμπληρώσουν το φάκελο δικαιολογητικών τους.

 

Δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν για τη συμπλήρωση του φακέλου των ενδιαφερομένων μετά την προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3548/2007 προθεσμία και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται εμπροθέσμως υποβληθέντα και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του στοιχείου Β του άρθρου 3 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στο δήμο ή την κοινότητα που εδρεύει ο φορέας, αρκεί η δημοσίευση σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοσίευση γίνεται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.}

 

3.α. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, εφόσον αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό τους, αναλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις της ημεδαπής και κοινοτικής έννομης τάξης, από αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, στην περίπτωση των παροχών διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής, θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

 

β. Οι ανωτέρω Φορείς Πιστοποίησης, προκειμένου να διαπιστευθούν για τη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης, θα εφαρμόσουν σύστημα πιστοποίησης σύμφωνα με πρότυπο ή / και προδιαγραφές που θα εκδώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία, ως αρμόδια Εθνική Αρχή για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση των προτύπων και των προδιαγραφών, που αναφέρονται σε παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών. Τα ανωτέρω πρότυπα θα καταρτίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία μετά από συναίνεση της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας, ενώ οι προδιαγραφές μετά από γνώμη της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης για τη διαμόρφωση προτύπων και προδιαγραφών.

 

γ. Με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από γνώμη της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας, καθορίζεται η διαβάθμιση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε συνάρτηση και με το οικονομικό αντικείμενο των διαφημιστικών υπηρεσιών, που ανατίθενται από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

δ. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης των προτύπων ή / και τεχνικών προδιαγραφών, που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου εφεξής να χορηγούνται από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης πιστοποιητικά συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών.

 

ε. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης θα εκπονηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των προτύπων ή / και προδιαγραφών από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

στ. Οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς ή Οργανισμούς Πιστοποίησης, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης προς αυτούς, εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της εκπόνησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της διαδικασίας χορήγησης του πιστοποιητικού διαπίστευσης.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης της επιχείρησης παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον Φορέα ή Οργανισμό Πιστοποίησης.

 

ζ. Μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης από τους διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης, οι επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών του εδαφίου στ' της παρούσας παραγράφου θα μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης, εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση σε αυτούς για χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

 

η. Τα χορηγούμενα στις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα πρέπει να επικαιροποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κάθε τρία (3) έτη.

 

θ. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το παρόν διάταγμα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον το έργο δεν εκπονείται απευθείας από το προσωπικό τους.}

 

ι. Οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3444/2006, στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του νόμου 3444/2006, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

 

ι)α. Οι εταιρείες της ημεδαπής με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 του άρθρου 6 και 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

 

ι)β. Η διαγραφή διαφημιστικής εταιρίας από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου 3444/2006, καταργείται.

 

ι)γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3444/2006, το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, όπως αυτό ισχύει, οι παράγραφοι 4, 5, 8 περίπτωση β', 9 και 10 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003, όπως αυτό ισχύει, η παράγραφος 2.Γ.β του άρθρου 5 του νόμου 3548/2007, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καταργούνται.

 

ι)δ. Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, συμμετέχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος συμμετέχει ως ειδικός εμπειρογνώμονας, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου και εξαιρείται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003, όπως αυτός ισχύει.

 

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.