Νόμος 3710/08 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Επιτροπή Αεροπορικού Κώδικα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται επταμελής Ειδική Επιτροπή με αποστολή την αναμόρφωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (νόμος [Ν] 1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α/1988)) σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και αποτελείται από:

 

α. Τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία ή εν συντάξει, ως Πρόεδρο.

 

β. Τον Νομικό Σύμβουλο, που υπηρετεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή άλλο μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο.

 

γ. Δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, το ένα με ειδίκευση στο Δίκαιο των Μεταφορών και το άλλο με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με επιθυμητή εξειδίκευση στο δίκαιο αεροπορικών μεταφορών.

 

δ. Δύο (2) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εν ενεργεία, ειδικευμένους σε αντικείμενα που ρυθμίζει ο Κώδικας.

 

ε. Έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο εν ενεργεία ή εν συντάξει αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας με ειδικότητα Ελεγκτή Αεράμυνας και εξειδίκευση στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας, εναέριου χώρου και αεροδρομίων ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ανώτερος υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πτυχιούχος Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμου Ιδρύματος.

 

3.α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται κατά περίπτωση να καλεί εκπροσώπους Υπουργείων και άλλους εμπειρογνώμονες για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, προκειμένου να εκφέρουν τη γνώμη τους - χωρίς δικαίωμα ψήφου - επί θεμάτων της αρμοδιότητας τους.

 

β. Η Επιτροπή, κατά την εκτέλεση του έργου της, θα εξετάσει και το έργο που καταρτίσθηκε από την προηγούμενη Επιτροπή, που συστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002) και συγκροτήθηκε με τις αποφάσεις Δ10/Α/25887/1776/04-07-2002 (ΦΕΚ 889/Β/2002) και Δ10/10/44234/3025/04-07-2002 (ΦΕΚ 1464/Β/2002) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

4. Η Επιτροπή οφείλει, εντός έξι (6) μηνών από τον ορισμό των μελών της, να ολοκληρώσει το προσχέδιο του Κώδικα. Το προσχέδιο, με μέριμνα του Προέδρου, διαβιβάζεται στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος οφείλει να διατυπώσει παρατηρήσεις μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του προσχεδίου. Στη συνέχεια με μέριμνα του Προέδρου το προσχέδιο προωθείται:

 

α. Στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό αυτόν.

 

β. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των σχολίων και παρατηρήσεων η Επιτροπή υποβάλλει το οριστικό σχέδιο Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

6. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παρατείνει το χρόνο περάτωσης του έργου της Επιτροπής μέχρι τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.