Νόμος 3710/08 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του δέκατου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α/1970) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Μετατάξεις προσωπικού από οργανισμούς ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται εκάστοτε, ή από δημόσιες επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισηγμένες ή μη, προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας ή τις επιχειρήσεις και εταιρείες της παρούσας περιπτώσεως, πραγματοποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 προστίθενται νέες περιπτώσεις υπό στοιχεία ζ', η' και θ' ως εξής:

 

{ζ. Αποσπάσεις του προσωπικού των εταιρειών που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται εκάστοτε ή των δημόσιων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας ή προς τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, πραγματοποιούνται με αποφάσεις των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ή των επιχειρήσεων αυτών.}

 

{η. Κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση των οικείων Υπουργών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας ή προς τις με αυτόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Για τις αποσπάσεις των υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007.}

 

{θ. Για τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων συμβούλων, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, για την επίτευξη των σκοπών του, εφαρμόζεται αναλογικώς η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991), με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007).}

 

3. Στο άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α/1970) με διόρθωση σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 232/Α/1970) προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

 

{3. α. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος δύναται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να αναθέτει στην εταιρεία ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε με βάση την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, κάθε φύσεως, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των δραστηριοτήτων του. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία και της ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α/1970) με διόρθωση σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 232/Α/1970) προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{4. α) Οι αρμοδιότητες κατασκευής και συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής και των επ' αυτής συστημάτων και των λοιπών σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, καθώς και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εκχωρούνται εξ ολοκλήρου στην εταιρεία ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε με βάση την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι εκχώρησης καθορίζονται με συμβάσεις μεταξύ της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία ή του Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία και της ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Στο αντικείμενο της ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνεται η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση, επίβλεψη, παρακολούθηση, εξοπλισμός, οργάνωση, διαχείριση και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής και των λοιπών εγκαταστάσεων, που αφορούν στην Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους ή από δανεισμό ή με αυτοχρηματοδότηση και η διαχείριση της κυκλοφορίας επί της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και η, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων.

 

γ) Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και η ιδρυθείσα από αυτόν εταιρεία Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία παραχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς αντάλλαγμα, στην εταιρεία ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Ως έργο νοείται κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο αντικείμενο της ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, όπως τούτο περιγράφεται στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου. Η ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρείαυποκαθιστά τις προαναφερόμενες εταιρείες (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία και Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία) σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεώσεις των προαναφερόμενων εταιρειών (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία και Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία) από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την εταιρεία. Ο τρόπος και οι όροι παραχώρησης και μεταβίβασης των έργων καθορίζονται με συμβάσεις μεταξύ των Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία και της ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία ασκεί αποκλειστικώς τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη, που δεν συνιστά εκποίηση, στο όνομα της. Τα προς διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακίνητα, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, εκ μέρους της ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και οι οικονομικοί όροι των σχέσεων, για τις παραπάνω αιτίες, μεταξύ των εταιρειών αυτών, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με συμβάσεις, που υπογράφονται μεταξύ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία και ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με τις ίδιες συμβάσεις, μεταβιβάζονται στην ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία που απορρέουν από τις υφιστάμενες μισθωτικές ή άλλες έννομες σχέσεις της, τα οποία προέρχονται από την άσκηση των δικαιωμάτων κυριότητας της επί των ακινήτων της. Από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλες τις παραπάνω, μετά τρίτων, έννομες σχέσεις της, από την ΕΡΓΑ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε αυτές, στο όνομα της οποίας συνεχίζονται, τυχόν εκκρεμείς δίκες ή εκτελούνται δικαστικές αποφάσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.