Νόμος 3731/08 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Θέματα ελληνικής ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004) κώλυμα που αναφέρεται στη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδίκης, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, καταργείται. Η κατάργηση του κωλύματος αυτού καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3284/2004 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Οι ομογενείς αλλοδαποί δεν καλούνται σε συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ζητείται η παραπομπή από τον Υπουργό Εσωτερικών.}

 

3. α. Στο άρθρο 15 του νόμου 3284/2004 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Με την αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τον εξελληνισμό του ονόματος και του επωνύμου του, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφαση του, διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο κατά τα ανωτέρω ονοματεπώνυμο. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελληνισμός του ονοματεπώνυμου των ανήλικων τέκνων του αιτούντος, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.}

 

β. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την Έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3284/2004 προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

{γ. Αλλοδαπός, ο οποίος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω της ιδιότητας του ως δοκίμου ή μοναχού στο Άγιο Όρος, εφόσον εγκατέλειψε, αποδεδειγμένα, τη μονή της εγκαταβίωσής του, καθώς και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2001) που έχει συμπεριληφθεί στις διατηρούμενες διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 3284/2004 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{Με την ίδια διαδικασία αποκτούν ελληνική ιθαγένεια ή ειδικό δελτίο ταυτότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου άφιξης τους στη χώρα, γονείς ή τέκνα ομογενών που έχουν ήδη αποκτήσει ειδικό δελτίο ταυτότητας ή ελληνική ιθαγένεια, είτε κατόπιν εκδόσεως σχετικής περί της ελληνικής τους ιθαγένειας διαπιστωτικής πράξης του Νομάρχη κατά το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς είτε με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί κτήσης αυτής.}

 

6. α. Στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α/1969), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μπορούν, κατόπιν αίτησης τους, να εφοδιάζονται και Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο. Ως προς τον τύπο του δελτίου ταυτότητας, το χρόνο ισχύος και τα θέματα που αφορούν την ακύρωση και αντικατάσταση αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα δελτία ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα.}

 

β. Στο άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 127/1969, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 55 του νόμου 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α/2007), προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, τα αρμόδια για την έκδοση της ταυτότητας όργανα, το ύψος των εξόδων αποστολής που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με την έκδοση δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, μπορεί να αναγνωρίζεται δικαίωμα εφοδιασμού με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα σε άλλες χώρες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.