Νόμος 3731/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιλογή του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α. Επαγγελματικά - Τεχνικά προσόντα

 

Ο βασικός τίτλος σπουδών: Άριστα 300 μόρια, λίαν καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια.
Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών: Άριστα 80 μόρια, λίαν καλώς 60 μόρια, καλώς 40 μόρια.
Ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας 17 και άνω: 1 μόριο ανά δεκαδικό ψηφίο.
Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 200.
Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 120.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 120.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 60.
Η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 60.
Η πολύ καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.
Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 40.
Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μόρια 50.
Η πολύ καλή γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μόρια 40.
Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), από Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος: Μέχρι 100 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια).
Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) του άρθρου 16 παράγραφος 4 του παρόντος, προκειμένου για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 και δεν είχε φοιτήσει στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και όσων είχαν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό και λαμβάνει ένα μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια.

 

β. Εργασιακή - Διοικητική εμπειρία

 

Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 600 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 20 μόρια, με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 350 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 9,72 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης: μέχρι 250 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 6,94 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).

 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και προϊσταμένου Διεύθυνσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350 μόρια.

 

γ. Ικανότητες - δεξιότητες

 

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: Μέχρι 700 μόρια

 

Γνώση αντικειμένου υπηρεσίας
Διοικητικές ικανότητες
Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
Αποτελεσματικότητα

 

Έτη

1

2

3

4

5

Μέσος όρος Επί συντελεστή βαρύτητας

Μόρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 14.

 

(2) Ειδικές δραστηριότητες (ιδίως συγγραφικές εργασίες, ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ., συναφείς με αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή επιμόρφωση πέραν της αναφερομένης στην περίπτωση 1)α): μέχρι 150 μόρια.

 

(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 20 μόρια.

 

(4) Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 50 μόρια.

 

(5) Συνέντευξη: από 100 μέχρι 450 μόρια, ως ακολούθως: ικανοποιητικά 100, καλώς 200, πολύ καλώς 300, άριστα 450.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

2. Η επιλογή του Διευθυντή και Υποδιευθυντή γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α. Επαγγελματικά - Τεχνικά προσόντα

 

Ο βασικός τίτλος σπουδών: άριστα 300 μόρια, λίαν καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια.
Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών: άριστα 80 μόρια, λίαν καλώς 60 μόρια, καλώς 40 μόρια.
Ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας 17 και άνω: 1 μόριο ανά δεκαδικό ψηφίο.
Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 180.
Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 100.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 100.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 60.
Η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.
Η πολύ καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 40.
Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30.
Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μόρια 40.
Η πολύ καλή γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μόρια 30.
Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), από Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος: Μέχρι 80 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο, με ανώτατο όριο τα 80 μόρια).

 

Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του άρθρου 16 παράγραφος 4 του παρόντος, προκειμένου για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 και δεν είχε φοιτήσει στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και όσων είχαν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό και λαμβάνει ένα μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια.

 

β. Εργασιακή - Διοικητική εμπειρία

 

Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 600 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 20 μόρια, με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 5,56 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος: μέχρι 125 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 3,47 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).

 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, προϊσταμένου Τμήματος δεν μπορεί να υπερβεί τα 200 μόρια.

 

γ. Ικανότητες - δεξιότητες

 

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 450 μόρια

 

Γνώση αντικειμένου υπηρεσίας
Διοικητικές ικανότητες
Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
Αποτελεσματικότητα

 

Έτη

1

2

3

4

5

Μέσος όρος Επί συντελεστή βαρύτητας

Μόρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 9.

 

(2) Ειδικές δραστηριότητες (ιδίως συγγραφικές εργασίες, ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ., συναφείς με αντικείμενο της υπηρεσίας ή της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή επιμόρφωση πέραν της αναφερομένης στην περίπτωση 2)α): μέχρι 120 μόρια.

 

(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 20 μόρια.

 

(4) Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 50 μόρια.

 

(5) Συνέντευξη: από 50 μέχρι 200 μόρια, ως ακολούθως: ικανοποιητικά 50, καλώς 100, πολύ καλώς 150, άριστα 200.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

3. Η επιλογή του Τμηματάρχη Α', του Τμηματάρχη Β' και των υφισταμένων τους Εποπτών, καθώς και του Τμηματάρχη, Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος και του υφισταμένου του Επόπτη γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α. Επαγγελματικά -Τεχνικά προσόντα

 

Ο βασικός τίτλος σπουδών: Άριστα 300 μόρια, λίαν καλώς 250 μόρια, καλώς 200 μόρια.
Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών: άριστα 80, λίαν καλώς 60, καλώς 40.
Ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας 17 και άνω: 1 μόριο ανά δεκαδικό ψηφίο.
Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 180.
Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 100.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας: μόρια 100.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας διάρκειας, σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: μόρια 60.
Η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 70.
Η πολύ καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 60.
Η καλή γνώση μίας από τις γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50.
Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μόρια 60.
Η πολύ καλή γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας: μόρια 50.
Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, από Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ελληνική Αστυνομία και του Λιμενικού Σώματος: μέχρι 100 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια).

 

Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του άρθρου 16 παράγραφος 4 του παρόντος, προκειμένου για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 και δεν είχε φοιτήσει στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και όσων είχαν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό και λαμβάνει ένα μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια.

 

β. Εργασιακή - Διοικητική εμπειρία

 

Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 450 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 15 μόρια, με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 5,56 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).
Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος: μέχρι 125 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 3,47 μόρια, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες).

 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, προϊσταμένου Τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 μόρια.

 

γ. Ικανότητες - δεξιότητες

 

(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: Μέχρι 300 μόρια.

 

Γνώση αντικειμένου υπηρεσίας
Διοικητικές ικανότητες
Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα
Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
Αποτελεσματικότητα

 

Έτη

1

2

3

4

5

Μέσος όρος Επί συντελεστή βαρύτητας

Μόρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας, και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6. Το κριτήριο Διοικητικές ικανότητες δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κρίση για την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος, όταν αυτό δεν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολογούνται και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 7,5.

 

(2) Ειδικές δραστηριότητες (ιδίως συγγραφικές εργασίες, ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ., συναφείς με αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή επιμόρφωση πέραν της αναφερόμενης στην περίπτωση 3)α): Μέχρι 60 μόρια.

 

(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου: 20 μόρια.

 

(4) Το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων: 40 μόρια.

 

(5) Ειδική αξιολόγηση από το υπηρεσιακό συμβούλιο:

 

Από 50 μέχρι 200 μόρια. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο με βάση τη συνολική υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου που αποκομίζει από το σύνολο των στοιχείων του προσωπικού μητρώου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

4. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων των περιπτώσεων β' και γ' των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.

 

5. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της επιμόρφωσης της περίπτωσης α' των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση της τελευταίας δεκαετίας.

 

6. Η βαθμολογία του κριτηρίου της υπηρεσιακής αξιολόγησης της περίπτωσης γ' των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος εξάγεται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, έστω και αν δεν καλύπτουν πλήρη πενταετία.

 

7. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης της περίπτωσης γ' των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, των ειδικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης γ' των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, καθώς και της ειδικής αξιολόγησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του παρόντος αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

8. Η επίδραση των αναρρωτικών αδειών στην ικανότητα του υπαλλήλου για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, όπως επίσης και οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και η ύπαρξη πειθαρχικών ποινών, συνεκτιμώνται από το υπηρεσιακό συμβούλιο στη βαθμολόγηση της συνέντευξης ή της ειδικής αξιολόγησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.