Νόμος 3801/09 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικών Ενώσεων Δήμων Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), μετά τη λέξη Τμήματα, προστίθενται οι λέξεις Αυτοτελή Τμήματα.

 

2. Στο άρθρο 161 του νόμου [Ν] 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

 

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

 

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

 

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

 

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

 

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

 

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

 

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.}

 

3. Στις παραγράφους 1)α' περίπτωση 14, 2)α' περίπτωση 14 και 3)α' περίπτωση 14 τουάρθρου 9 του νόμου 3731/2008 και από την έναρξη ισχύος τούτου η φράση άρθρου 15 αντικαθίσταται από τη φράση άρθρου 16.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 3731/2008, μετά τη λέξη Διευθυντή προστίθεται η λέξη Υποδιευθυντή.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων Κοινοτήτων, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας ή την οικεία Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων, αντιστοίχως.

 

6. Για τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των Τοπικών Ενώσεων Δήμων Κοινοτήτων τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και την αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.