Νόμος 3756/09 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκτός από εκείνες που επιφυλάσσονται στον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από τη διάταξη της επόμενης παραγράφου.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ασκεί κάθε διοικητική αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού.

 

Ειδικότερα:

 

i. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του.

 

ii. Ασκεί την άμεση αρμοδιότητα για τη διεθνή προβολή του ελληνικού τουρισμού και εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις διεθνείς οργανώσεις και στις διεθνείς σχέσεις του.

 

iii. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού και για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

iv. Εκπροσωπεί τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ενώπιον Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.

 

ν. Συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, εκπροσωπεί τον Οργανισμό κατά την υπογραφή τους και εγκρίνει την καταβολή των δαπανών του προϋπολογισμού, εφόσον το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει συνολικά για το αντικείμενο της σύμβασης το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, άλλως ενεργεί ύστερα από ρητή εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

vi. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών ή κάθε άλλου ένδικου βοηθήματος, καθώς επίσης και για την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και παρέχει στους με έμμισθη εντολή δικηγόρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή σε άλλους δικηγόρους τη δικαστική πληρεξουσιότητα για την άσκηση αυτών.

 

vii. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων και την παραίτηση από ένδικα μέσα.

 

viii. Οι ως άνω υπό στοιχεία (vi) και (vii) περιγραφόμενες αρμοδιότητες δεν ισχύουν όταν πρόκειται για αμοιβές, αποζημιώσεις ή κάθε είδους παροχές που αναφέρονται στους υπαλλήλους και δικηγόρους του Οργανισμού.

 

ix. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με αποφάσεις του, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και σε προϊσταμένους Διευθύνσεων. Επίσης μπορεί να παρέχει στους ως άνω εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), τροποποιείται ως εξής:

 

{5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και οι αποζημιώσεις των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Οι διατάξεις των παραγράφων 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) εφαρμόζονται και ως προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

5. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργούνται:

 

α) οι παράγραφοι 5Α και 5Β του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006),

β) η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6Α του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

7. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νοείται στο εξής ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.