Νόμος 3498/06 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) προστίθεται παράγραφος 6Α, η οποία έχει ως εξής:

 

{6Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, όπως έγκριση σχεδίων, χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η σφράγιση αυτών, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οι εντολές ελέγχου, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αυτές επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Επί επιβολής διοικητικού προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου της παράβασης και εισπράττεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται ο υπόχρεος να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993.

 

γ) Εκκρεμείς διαδικασίες από την άσκηση προσφυγών στις επιτροπές προσφυγών των Περιφερειών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 περαιώνονται από την πενταμελή Επιτροπή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, της Επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής.}

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουν τα εξής:

 

α) Από τους πόρους που ορίζονται στο άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/2001) ποσοστό 50% μεταφέρεται από το Ελληνικό Δημόσιο στον Προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τα παράβολα που προβλέπονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002) μεταφέρονται από το Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττονται ως πόροι υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) καταργείται.

 

β) Οι προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976) εγγυήσεις των Τουριστικών Γραφείων, για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας, εκδίδονται στο εξής με δικαιούχο της εγγύησης τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Οι ανωτέρω εγγυήσεις δίδονται από τα Τουριστικά Γραφεία (Γενικού και Εσωτερικού Τουρισμού) είτε με ομολογίες κατατιθέμενες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είτε με εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος, αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα (άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 393/1976) με δικαιούχο της εγγύησης τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Οι ανωτέρω εγγυήσεις καταπίπτουν με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεν, προς κάλυψη των επιβαλλόμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού διοικητικών προστίμων, υπέρ τρίτων δε, προς κάλυψη ολικά ή μερικά απαιτήσεων των δικαιούχων τρίτων από συναλλαγές του Τουριστικού Γραφείου (περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 393/1976).

 

γ) Οι παρασχεθείσες μέχρι την κατάργηση των Υπηρεσιών Τουρισμού των Περιφερειών εγγυήσεις, με δικαιούχο της εγγύησης του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 393/1976 το Ελληνικό Δημόσιο ή την Περιφέρεια, λογίζονται ως εγγυήσεις με δικαιούχο της εγγύησης τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και καταπίπτουν υπέρ αυτού. Καταπτώσεις εγγυήσεων, που τυχόν έχουν γίνει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι τη σύσταση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον μέχρι την ισχύ του παρόντος άρθρου δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία απόδοσης στους δικαιούχους του προϊόντος της κατάπτωσης, λογίζονται ότι καταπίπτουν υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τα τυχόν ποσά που έχουν αποδοθεί από τον εγγυητή στο Δημόσιο ή στην Περιφέρεια αποδίδονται με ευθύνη και μέριμνα των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών επί αποδείξει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία συνεχίζει τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 393/1976, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

δ) Οι προβλεπόμενες, από την παράγραφο 7, άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 514170/1995 (ΦΕΚ 386/Β/1995) και την παράγραφο 6)α του άρθρου μόνου της απόφασης [Α] 523060/1995 του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 603/Β/1995), εγγυήσεις για το ειδικό σήμα λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης άνευ οδηγού και σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών εκδίδονται με δικαιούχο τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων β' και γ' του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις εγγυήσεις αυτές.

 

ε) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

στ) Η υπεράσπιση των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μπορεί να ανατίθεται και σε δικηγόρους των οικείων Πρωτοδικείων, που ορίζονται ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Οργανισμού, ύστερα από εισήγηση, κατά περίπτωση, του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ή του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή των δικηγόρων για τις δικαστικές υποθέσεις ορίζεται ίση με το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται για τις προεισπράξεις, όπως εκάστοτε ορίζονται, ενώ για τις εξώδικες υποθέσεις καθορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων, που ισχύουν για τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δημοσίου.

 

ζ) Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με τα αρμόδια όργανά του έχει τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, καθώς και τη διοικητική οργάνωση αυτών, όπως της στελέχωσής τους, του προσωπικού τους, της στέγασής τους, της υλικοτεχνικής υποδομής τους, της νομικής και δικαστικής συνδρομής τους, της εύρυθμης λειτουργίας τους. Συνιστάται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

η) Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιτρέπεται η μετάταξη ή μεταφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και με την ίδια σχέση εργασίας των μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Περιφερειών, που υπηρετούσαν στις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών κατά το χρόνο κατάργησης αυτών με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6)α του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004). Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων, που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας και κλάδου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων, που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σε αντίστοιχες κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου και, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις - οι οποίες καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου - με δέσμευση ισάριθμων κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού και σε ειδικότητες αντίστοιχες με τους κλάδους του μόνιμου προσωπικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης είναι δυνατόν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες αναγκαίες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.