Νόμος 3763/09 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 3229/2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι' ως εξής:

 

{ι) Δύναται να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες που λόγω εξαιρετικών ή κατεπειγουσών περιστάσεων δεν μπορεί να εκτελέσει η Επιτροπή, λόγω εξειδίκευσης αντικειμένου εργασίας ή αδυναμίας αντιμετώπισης του από το υπάρχον προσωπικό. Μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη μερική ή θερινή απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το έργο της Επιτροπής, με σκοπό αφ' ενός την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα της Επιτροπής και αφ' ετέρου την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για ανάθεση υπηρεσιών από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3229/2004, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τα έσοδα της Επιτροπής, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3229/2004, όπως ισχύει, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:

 

{Στους δικηγόρους, που προσλαμβάνονται στην Επιτροπή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρμόζεται, από το χρόνο προσλήψεως τους, η διάταξη του άρθρου 17 παράγραφος 2 (γ) του νόμου 3152/2003 (ΦΕΚ 152/Α/2003), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 3606/2007. Η επιβαλλόμενη δια του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989) υποχρέωση του εργοδότη καταλαμβάνει και τους ως άνω δικηγόρους.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του νόμου 3229/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ενδεικτικά κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2006, του νόμου [Ν] 1569/1985 και του νόμου [Ν] 2496/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2008) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.