Νόμος 3773/09 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Απαλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Βόλος 2013 απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό, λιμενικό και διοικητικό τέλος, από το τέλος συναλλαγής ακινήτων, ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο ή εισφορά υπέρ τρίτων, εξαιρουμένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων. Επίσης, απαλλάσσεται από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα και φορολογείται με ένα τοις χιλίοις για τα λοιπά ακίνητα. Οι ανωτέρω Απαλλαγές χορηγούνται τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και της νομοθεσίας που τις ενσωματώνει στην εσωτερική έννομη τάξη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)), όπως ισχύουν.

 

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπάγονται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην Βόλος 2013 λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε αυτή. Τα ποσά αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Βόλος 2013 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

 

3. Οι Συμβάσεις που συνάπτονται από τη Βόλος 2013, η εξόφληση αυτών και των επ' αυτών τόκων, καθώς και τα παρεπόμενα σύμφωνα απαλλάσσονται αντικειμενικά από φόρους, εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και της νομοθεσίας που τις ενσωματώνει στην εσωτερική έννομη τάξη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)), όπως ισχύουν.

 

4. Το συνολικό ποσό των χορηγιών ή δωρεών, στις οποίες προβαίνουν επιχειρήσεις προς τη Βόλος 2013 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιείται η χορηγία ή η δωρεά, ή τμηματικά και ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσης και των τεσσάρων επομένων με την προϋπόθεση ότι το ποσό κατατίθεται σε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

 

5. Η Βόλος 2013 δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Η επιστροφή αυτή γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τη Βόλος 2013. Ειδικά για την πρώτη επιστροφή η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.