Νόμος 3773/09 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις β' και β)ί' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/2008), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Με σύσταση 5 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων του εν λόγω προσωπικού μέχρι του συνολικού αριθμού των 10 θέσεων.

 

Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται i) με πρόσληψη και ii) με απόσπαση ή με μετάταξη.

 

Ειδικότερα:

 

i. Με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων και τα προσόντα διορισμού του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την προκήρυξη θέμα. Ο αριθμός των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που πληρούνται με πρόσληψη, καθορίζεται με την προκήρυξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

Η επιλογή του ως άνω προσωπικού γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής, έναν (1) καθηγητή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχολής ή τμήματος Αρχαιολογίας, ένα (1) μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7 του παρόντος και 2 άτομα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μέχρι 2 υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως υπεύθυνοι για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής.

 

Οι πίνακες διοριστέων και η νομιμότητα της όλης διαδικασίας ελέγχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης.}

 

2. α) Το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 263/1987, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί και για τα θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 220/2000 και υπήχθη οργανικά με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 3708/2008 στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

β) Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας αυτής, αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Τα θέματα της παραπάνω Υπηρεσίας μπορούν να τα εισηγούνται στο Τεχνικό Συμβούλιο και οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων τμημάτων της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.