Νόμος 3773/09 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων, με αποκλειστική αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση των αθλητικών έργων που θα ανατεθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για την τέλεση της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του νόμου 679/1977 και του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994, όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή και υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι Α1 και 2 καταργήθηκαν από το άρθρο 24 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

Β. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) προστίθεται νέα παράγραφος 3)α ως εξής:

 

{3. α. Στο οικοδομικό τετράγωνο 3 (ΟΤ 3) και εντός του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί ή θα διαμορφωθεί μελλοντικά, επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου εργομετρικού κέντρου για αθλητικούς σκοπούς με τους ισχύοντες για το οικοδομικό τετράγωνο 3 όρους δόμησης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

 

Ο οικοδομήσιμος χώρος για το εν λόγω κτήριο απεικονίζεται στο από 10-02-2009 διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

n.3773.09

 

Γ. 1. Στο τέλος της περίπτωσης 11 της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως το άρθρο αυτό ισχύει, και πριν από την περίπτωση 12 της ως άνω παραγράφου, προστίθεται νέα περίπτωση 11)α, ισχύουσα από 08-10-2008, ως εξής:

 

{11)α. Για δεύτερη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Για τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην περίπτωση 11 της παραγράφου αυτής, καθώς και τα οριζόμενα στα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης 12 της ίδιας παραγράφου.}

 

2. Η παράγραφος 12)α του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008) αντικαθίσταται από τις 08-10-2008 ως εξής:

 

{12. α. Αθλητής ή αθλήτρια που σημείωσαν αγωνιστικές διακρίσεις υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αυτό ίσχυε έως και την τροποποίηση του με τον παρόντα νόμο δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτό τους παρείχε εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εάν είναι ανήλικοι έως και τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.