Νόμος 3784/09 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. α. Στο Βιβλίο Κυρώσεων καταχωρούνται, αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία τους, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002).

 

β. Στη Διεύθυνση Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Κυρώσεων και των ελέγχων της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων. Στο Πληροφοριακό αυτό Σύστημα καταχωρούνται όλες οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στους κατόχους αδειών του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), από κάθε αρμόδια προς τούτο Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών για τη βεβαίωση του οικείου κάθε φορά προστίμου. Η καταχώριση των κυρώσεων και των ελέγχων γίνεται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων, που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν και στην οποία έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων Αρχές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), όπως ισχύει, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Διεύθυνση Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων συντάσσει, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, έκθεση αξιολόγησης των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος για το προηγούμενο κάθε φορά έτος.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα στοιχεία των κυρώσεων και των ελέγχων που καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πρόσβαση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, τη διαλειτουργική σύνδεση της με το σύστημα Elenxis και τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ελέγχων.}

 

2. Οι αρμόδιες Αρχές για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους κατόχους Αδειών του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, υποχρεούνται εντός 2 μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3)β' του άρθρου 2 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) να γνωστοποιήσουν στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης πλήρη κατάλογο των διοικητικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει στους ανωτέρω κατόχους Αδειών.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Τα Κλιμάκια Ελέγχου και Διακίνησης Καυσίμων ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε όλους τους κατόχους αδειών του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως:

 

α. τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα,

β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου 3054/2002,

γ. τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,

δ. κάθε στοιχείο και έγγραφο σχετικό με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς,

ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια,

στ. τις τιμές αγοράς και πώλησης ανά είδος προϊόντος, καθώς και τις χορηγούμενες εκπτώσεις,

ζ. τις συμφωνίες που συνάπτουν οι επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας με τους προμηθευτές τους, σχετικά με τις προς αυτές χορηγούμενες εκπτώσεις.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 54/2006 (ΦΕΚ 158/Α/2006) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Αποστολή της συσταθείσας με το άρθρο 1 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Πετρελαιοειδών Προϊόντων) είναι η δημιουργία της υποδομής και ο συντονισμός της λειτουργίας των Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, τα οποία ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε όλους τους κατόχους αδειών του άρθρου 4 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως:

 

α. τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα,

β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου 3054/2002,

γ. τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,

δ. κάθε στοιχείο και έγγραφο σχετικό με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς,

ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια,

στ. τις τιμές αγοράς και πώλησης ανά είδος προϊόντος, καθώς και τις χορηγούμενες εκπτώσεις,

ζ. τις συμφωνίες που συνάπτουν οι επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας με τους προμηθευτές τους, σχετικά με τις προς αυτές χορηγούμενες εκπτώσεις.

 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων μεριμνά για τη διεξαγωγή του ελέγχου με ομαλές συνθήκες και εγγυήσεις νομιμότητας, καθώς και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των καταναλωτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.