Νόμος 3839/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995), αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και κατόπιν με το άρθρο 16 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού συγκροτείται από είκοσι οκτώ (28) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδροι (θέσεις τρεις)

Σύμβουλοι (θέσεις είκοσι τέσσερις).}

 

2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

 

α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.

 

β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α' πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών. Ειδικά, για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 2 αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), με την παράγραφο 11 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

 

α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.

 

β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α' δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών. Ειδικά, για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Ροδόπης και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 2 αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), με την παράγραφο 12 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

4. α. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας συνιστάται Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Εποπτείας και Διακίνησης Τύπου και από το Τμήμα Επαγγελματικών Ενώσεων και Πρακτορείων Ειδήσεων. Μέχρι τη συγκρότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ανατίθεται η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένων Τμημάτων, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

 

β. Από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, καθώς και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

β)α. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Πρακτορείων Ειδήσεων και η εποπτεία της λειτουργίας τους.

β)β. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέματα Πρακτορείων Ειδήσεων.

 

γ. Η αρμοδιότητα της εποπτείας του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.

 

δ. Το Τμήμα Θεαμάτων και Ακροαμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

ε. Το Γραφείο Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμματος MEDIA Αθηνών (MEDIA Desk Hellas) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

στ. Η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 (ΦΕΚ 108/Α/1994), άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987)), εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ζ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009), αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με εξαίρεση το προσωπικό του Τμήματος Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, το οποίο παραμένει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, και το προσωπικό του Τμήματος θεαμάτων και Ακροαμάτων, το οποίο αποσπάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού επίσης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω αποσπάσεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού κατά περίπτωση. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα υποδοχής.

 

η. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγονται οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι παραμένουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

5. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), παρατείνεται μετά τη λήξη της την 31-12-2009, μέχρι την 31-12-2010. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3419/2005. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να παραταθεί η ισχύς της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 3734/2009 για 1 επιπλέον έτος από της λήξεως του χρόνου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της διάταξης αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.