Νόμος 2190/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συγκρότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού συγκροτείται από είκοσι οκτώ (28) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδροι (θέσεις τρεις)

Σύμβουλοι (θέσεις είκοσι τέσσερις).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010).

 

2. Σύμβουλοι διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας, ιδία δε πρόσωπα, τα οποία είναι ή έχουν διατελέσει ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή ανώτατα στελέχη δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού και λήψεως πλήρων αποδοχών. Σύμβουλος και πρόεδρος ή αντιπρόεδρος δεν μπορεί να διορισθεί ούτε να υπηρετεί πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 70ο ή 75ο, αντίστοιχα, έτος της ηλικίας του. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού είναι εξαετής. Μέχρι πέντε (5) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να διορίζονται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ανώτατους κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους εν ενεργεία με διατήρηση και των δύο θέσεων επί μία τριετία και επιλογή μεταξύ των δύο με τη λήξη της τριετίας.

 

Στους ανωτέρω καταβάλλεται το ήμισυ (1/2) των πλήρων μηνιαίων αποδοχών μετά των τακτικών επιδομάτων της θέσεως που διατηρούν.

 

Η θητεία των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να ανανεώνεται επί χρόνο πλήρους ή μη θητείας: α) των μεν Συμβούλων, με κοινή απόφαση των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, β) των δε δύο τελευταίων, με απόφαση της μείζονος ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Για τις ανανεώσεις αυτές εκδίδονται προεδρικά διατάγματα με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Ο αριθμός των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού τα οποία κατά το χρόνο διορισμού τους έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2225/1994 (ΦΕΚ 121/Α/1994), με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995), με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

3. Οι σύμβουλοι επιλέγονται από την ολομέλεια του Συμβουλίου, μετά από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η ανακοίνωση γίνεται εγκαίρως πριν την επικείμενη, λόγω ορίου ηλικίας ή λήξεως της θητείας, αποχώρηση συμβούλου ή συμβούλων. Οι αποχωρούντες σύμβουλοι ή σύμβουλος μετέχουν στην ολομέλεια για την επιλογή νέου ή νέων συμβούλων. Αν η θέση συμβούλου κενωθεί λόγω παραιτήσεως ή θανάτου, η επιλογή γίνεται από τα λοιπά μέλη με την απαρτία της ολομέλειας που θα προβλέπει η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 απόφαση. Ο επιλεγόμενος διορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Εάν ο επιλεγόμενος από την Ολομέλεια του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι εν ενεργεία υπάλληλος ή λειτουργός της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η πλήρωση της αντίστοιχης θέσης γίνεται με ανάθεση καθηκόντων για χρόνο ίσο με μία θητεία. Η ανάθεση γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού. Ο χρόνος ασκήσεως καθηκόντων μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύεται στη θέση της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Όπου από τις οικείες διατάξεις απαιτείται αξιολόγηση για την εξέλιξή τους στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, αυτή γίνεται με έκθεση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

4. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από την Ολομέλεια για μια πλήρη ή μέχρι του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας θητεία. Η Ολομέλεια εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου που έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί, έναν εκ των Αντιπροέδρων από τα μέλη που έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί και έναν από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Η εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου γίνεται πριν τη λόγω ορίου ηλικίας ή λήξεως της θητείας αποχώρηση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Ο αποχωρών Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος μετέχει στην Ολομέλεια για την εκλογή νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Οι τοποθετήσεις στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων γίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

5. Με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία υποψηφιότητας και εκλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

6. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, κατ' αντιστοιχία των αποδοχών του προέδρου, αντιπροέδρου και συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και συμβούλους, αντίστοιχα, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, για την εφαρμογή του παρόντος και μόνο, νοείται ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης και όπου αναφέρεται ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, νοείται ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 με την ακόλουθη διαδικασία: Πρώτον, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης υποβάλλει στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ενιαία πρόταση για τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Για την έγκριση της ενιαίας πρότασης από τη Διάσκεψη απαιτείται πλειοψηφία 4/5. Εάν δεν υπάρξει αυτή, η πλειοψηφία, ο Υπουργός υποβάλλει μέσα σε, οκτώ (8) ημέρες από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης της Διάσκεψης νέα ενιαία πρόταση, για την έγκριση της οποίας αρκεί απλή πλειοψηφία. Μετά την έγκριση της πρότασης οι προτεινόμενοι διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Δεύτερον, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το διορισμό τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου υποβάλλουν στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης κοινή πρόταση με, 15 τουλάχιστον πρόσωπα. Μεταξύ αυτών ο Υπουργός επιλέγει τα εννέα (9) μέλη, τα οποία διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο με πρόταση του ιδίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.