Νόμος 3839/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν να αντικατασταθούν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είτε με βάση ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους.

 

3. Έως τη συγκρότηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 158 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ίσχυε πριν να αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου αυτού, αποτελείται από 5 μέλη τρεις (3) συνταξιούχους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της με αναπληρωτές τους μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τα οποία ορίζει η ίδια.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.

 

Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζονται μέλη του. Εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορεί να ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι Δικαστικοί Λειτουργοί της Διοικητικής ή της Πολιτικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

4. Έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, Περιφέρεια και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τρεις (3) υπαλλήλους με βαθμό Α', οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

β) 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ' των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Τα υπό στοιχείο α' μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτηση τους. Τα Συμβούλια αυτά λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη. Οι επιλογές των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνονται από αυτά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 

Τα υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κοινά υπηρεσιακά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

5. Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 και των διατάξεων της παραγράφου 1 των περιπτώσεων δ', ε' και στ' της παραγράφου 2, της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα κριτήρια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ' των παραγράφων 1, 2 και 3. Δεν επιλέγεται ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο διάστημα, μέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.

 

Τα ως άνω ισχύουν και για όσους υπηρετούν ήδη σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης σε υπηρεσία άλλη από αυτή που ανήκουν οργανικά προκειμένου να κριθούν για επιλογή στη θέση αυτή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

6. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση - προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση - προκήρυξη τοιχοκολλείται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

 

7. Όσοι επιλέγονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων, που θα επιλεγούν από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.

 

Για τους υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων που δεν επιλέγονται εκ νέου εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου, δευτέρου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με τον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

8. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985)), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985)), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 14 παράγραφος 29 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000)) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 14 παράγραφος 29 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000)). Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους ως τη λήξη της θητείας τους.

 

9. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (4) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο, η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο, με εξαίρεση τη γραπτή εξέταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.